עדכון הסכמי שכר העובדים הסוציאליים
אירגון העוסי”ם מקדם בימים אלו מפגשים עם העוסי”ם על מנת להיערך בשינוי תנאי העסקתם.

דיווח ממשק אחיד והיזון חוזר
עפ”י התקנות כלל המעסיקים (החל מעובד אחד) היו אמורים להיכנס לרפורמה ולדיווח האחיד החל מינואר 2020, התקבלה דחיה למעסיקים קטנים:
4-9 עובדים – נדחתה ליום 25 ביוני 2020, פחות מ- 4 עובדים נדחתה ליום 24 ביוני 2021.

המלצה לעדכון שיעור הפרשה לפנסיה לסייעות
משרד החינוך מתקצב שכר סייעות במרכיבי זכאות סייעת ממוצעת.
התקציב כולל הפרשות לפנסיה ולפיצויים 13.5%, הפרשות על רכיב הוצאות 5% והפרשות על רכיב מעונות 12%.
דרישות החוק להרכב ההפרשה לפנסיה 13.5% אינם מפורטות לא במודל התקצוב ולא בחוקת העבודה.
פרקטיקה ומדניות משרד החינוך מעת לעת חשוב לעקוב ולעדכן את שיעורי ההפרשה בהתאם למדניות. מדניות משרד החינוך נלמדת כיום מביקורות השכר המבוצעות ע”י המשרד ומבדיקת נוהל התקצוב וכן מפס”ד שונים. “בגל הביקורת החדש” וכן בהתאם לממצאי בדיקות נוהלי תקצוב תש”פ, נראה כי מדניות משרד החינוך היא להפריש סך הכל 13.5%. הנחיות הביקורות הינה לשלם 6.5% פיצויים ו 7% פנסיה. לא ידוע המקור החוקי לדרישת הביקורת. באופן האמור נוצר מצב אבסורד לפיו מוטל על המעסיק לספוג על חשבונו 1.83% בסיום יחסי עבודה על מנת להשלים ל 8.33%. אם הוראת המבקר נכונה, הרי לפנינו כשל תקציבי נוסף בתחשיב תקצוב גני ילדים. הפער האמור מושת הן על בעלויות והן על רשויות מקומיות המעסיקות גם הן באופן ישיר צוותות סיוע.
זו הזדמנות להתייחס באופן כללי לתשלומי שכר סייעות. בכל הנוגע לתשלומי שכר סייעות לא חלה בהירות או אחידות. עד כה משרד החינוך נמנע מלפרסם בבהירות את זכיותיהן. מידע לגבי שכר סייעות ותנאי העסקתן ניתן לראות בדוח סקירה מורחב שערך מרכז המחקר של הכנסת וכן באוסף של מידעים שפורסמו ע”י ארגונים המקדמים את זכויות הסייעות. כמוכן ניתן ללמוד על זכיותיהן מפסקי דין וכן מביקורות שכר הנערכות ע”י מבקרים מטעם משרד החינוך. כמוכן ניתן לעיין בהרכב תקצוב הסייעת במסגרת מודל תקצוב גני ילדים. מקורות אלו מספקים על מנת להבין את “סט” הרכיבים הנדרש אבל אין בו בכדי להנחות לגבי שורה של סוגיות שונות.
בכל מקרה זכאות הסייעת גבוהה מהתקצוב המועבר בגינה. התקציב כולל קרן השתלמות, שכר בסיס, בהתאם לדרגה 7 בוותק 11 השלמה לשכר מינימום, תוספת מעונות (מתוקצב חלקית), הבראה וביגוד בהתאם למגזר ציבורי, הפרשות לפנסיה, החזר הוצאות נסיעה טלפון ותוספת מילוי מקום 5%.
נציין כי ברשויות מחויבים גם בהסכמי מעוף והשלמת שיעור משרה וזכויות נוספות, רכיבים שכלל לא נכללים בתקציב.
לפני כ 5 שנים הגשתי בג”ץ העוסק בעיקרו בכך שהמשרד נעדר כללים ובהירות לעניין זכויות עובדי סיוע ופרא רפואי ולעניין מדניות ביקורת שכר. הוסכם כי המשרד יפרסם כללים והעתירה נמשכה. המשרד אכן פרסם מיד לאחר מכן נוהל ביקורות שכר. בנוסף העלה המשרד באתר המשרד תזכיר תמציתי של זכויות סייעות. להפתעתנו ולצערנו לאחר תקופה קצרה הוסר החוזר.