משרד החינוך המשיך לתקצב כרגיל את רוב סעיפי התקצוב. המשמעות היא כי במקום ימי "חופשת הקיץ" מתקיימת כעת "חופשת קורונה".
צהרוני ניצנים – בוצע קיזוז. התקבל 45% מתעריף חודש מרץ. (בגיליונות פירוט מית"ר כוללים תקציב מלא. שקלול האחוז בוצע ישירות בחשבונית).
ניהול עצמי והסעות – ברשויות מקומיות בוצע קיזוז כנ"ל.
סייעת שניה – סוף חודש פברואר הוא התאריך הקובע לצורך קבלת תקצוב לכל שנת הלימודים. בתשלום חודש מרץ חושבו הגנים הזכאים לתשלום ובמקביל קוזזו הגנים שאינם זכאים לתשלום.
קיזוז אי דיווח רו"ח בגין מצבת מורים – החודש בוצע קיזוז של 20% למוסדות שלא הגישו דוח מצבת.