הסעות

זה חודש שני שלא מועבר תקציב הסעות שוטף לרשויות. חודש קודם בוצע קיזוז בגין הסעות חינוך רגיל, החודש לא בוצע חישוב הסעות כלל.
בהערת משרד החינוך נרשם "קיזוז בגין חוסר תקציב".

הזנה בכשרות נוספת – צהרוני ניצנים
לאור פעילות אינטנסיבית של משכ"ל ומישו"ר ושל מרכז השלטון המקומי – בחודש אוקטובר התקבלה השלמת תוספת תקציב בגין כשרות. ההשלמה התקבלה בגין שנת תשע"ט באופן חד פעמי, והחל מהחודש מתקבלת תוספת חודשית. בחודש שעבר הועבר שיפוי בגין שנת תשע"ט. מהחודש תוספת כשרות מועברת באופן שוטף בקוד נפרד במית"ר.
לגבי שנת תשע"ח קיימות שתי רשויות שספגו גרעון בגין הכשרות ומברור מול משרד החינוך צפוי להתקבל בחודש הבא.

שומרים
החודש התקבל תקציב רטרו החל מתחילת שנת תש"פ.

חימום / צינון בתי ספר
החודש התקבל תקצוב בגין חימום / צינון עבור שנת תשע"ט. התקצוב הועבר למוסדות הזכאים בהתאם למודל התקצוב.

מרכיב העשרה בגנים
מרכיב העשרה בגין ילדי 3-4 המשולם בחודש ספטמבר בתחילת שנת הלימודים שולם השנה באופן שגוי – 3 פעמים.
בחודשים אוקטובר + נובמבר בוצע תשלום ביתר. תשלום זה יקוזז בחודש הבא.