כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין קצובות הבראה

תעריף ליום הבראה 432 ₪, לעומת 426 ₪ ליום הבראה בשנה קודמת.

 גני ילדיםיסודי מוכר שאינו רשמיעל יסודי
שיטת העברת התקציב – היכן ניתן לראות במערכת מית"ר?תוספת לתעריף ילדתוספת לערך שעת ההוראהרכיב נפרד במוכרים.
מספר ימי הבראה מתוקצבים לכל משרה מתוקצבתמתוקצבים 10 ימים – תואם לזכאות בוותק 15 שנה.בהתאם לממוצע ותק במוסד (פרופיל המוסד) מוכפל במספר התקנים המאושרים למוסד. בהתאם לממוצע זכאות ימי הבראה למורים המדווחים במצבת המורים.

קיימות מספר 'פינות' שאינן מכוסות תקציבית – אלו כמובן צוות תוספתי מעבר לתקן המתוקצב. ובבית ספר יסודי מוכש"ר 25% במובנה.
בנוסף, קיים עיוות במודל תקציב ההבראה בבית ספר היסודי: תקצוב לפי פרופיל המוסד, ולא בהתאם לממוצע ימי ההבראה של המורים – עלול לגרום עיוות לטובה או לרעה. ממוצע ימי הבראה אינו בהכרח תואם לממוצע ותק – כאשר קיימת שונות גדולה במדרגי גידול בהבראה.

נציג בפניכם דוגמה למוסד מוכש"ר יסודי בו קיים פער בין תקצוב הבראה לבין עלותה. בדוגמה שלפנינו בחרנו ב 5 מורים, משרה מלאה, בדרגה זהה של ב.א. השונות הינה בוותק בלבד.
הפער בדוגמא עומד על 0.8 ימי הבראה למורה שמשמעותו חסר של 346 ₪ לכל מורה!

צוות ההוראהוותק מורהזכאות ימי הבראה לפי ותק ספציפי למורהתקצוב ימי הבראה
לפי וותק מוסד
מורה א4910
מורה ב4910
מורה ג61110
מורה ד211210
מורה ה251310
ממוצע למורה1410.810

בדוגמא ניתן לראות כי בהתאם לתחשיב מדויק (בדומה לתחשיב שנעשה במוסד על יסודי) תקצוב בגין כל תקן מורה היה אמור לעמוד על 10.8 ימי הבראה. מאחר ובבית ספר יסודי התקצוב אינו נעשה לפי ממוצע ימי זכאות אלא לפי הזכאות לוותק הממוצע – התקצוב יעמוד רק על 10 ימים למורה.

דגשים ופירוט תשלום הבראה ראה בעדכוני שכר, קישור >>>

כלל המוסדות: הועבר תקציב בגין מענק יובל

סכום הזכאות – מענק בסך 60% משכר חודשי.
למענק יובל זכאים עובדי הוראה ותיקים – לאחר 30 שנים בהוראה (בשכבות גנים, יסודי והכשרת עובדי הוראה) ולאחר 25 שנים בהוראה (בעל יסודי). התקצוב מועבר בהתאם למצבת העובדים המדווחת למשרד החינוך.

לתשומת לב! בגני ילדים בהתאם לדיווח ידני הנשלח למשרד החינוך – חשוב לעקוב כי התקציב המתקבל תואם את הבקשה.