מענק יובל
בכלל המוסדות תוקצב החודש מענק יובל לעובדי הוראה ותיקים – בעלי וותק של 30 שנות הוראה. ובמוסדות העל יסודי 25 שנות הוראה. התקצוב מועבר בהתאם למצבת העובדים המדווחת למשרד החינוך.
לתשומת לב! בגני ילדים בהתאם לדיווח ידני הנשלח למשרד החינוך – חשוב לעקוב כי התקציב המתקבל תואם את הבקשה.
סכום הזכאות – מענק בסך 60% מהשכר החודשי, התקצוב חושב על פי וותק של 33. ובמוסדות על יסודי גם לפי וותק של 27.

החזר שכר לימוד
החודש הועברה פעימה שניה של תשלום החזר שכר לימוד לעובדי הוראה הזכאים. יש להקפיד על תשלום בהתאמה לתקצוב ולאישור הזכאות ממשרד החינוך ולהעברת דוח ביצוע כנדרש.

חימום צינון
תקצוב שנתי הועבר למוסדות הזכאים – מוסדות על יסודי וכן בתי ספר יסודי רשמי או חטיבות ביניים רשמיות. הזכאות מושפעת ממיקום גאוגרפי של המוסד, על פי נתוני השירות המטאורולוגי. פרוט אופן החישוב והזכאות ראה בחוזר משרדנו קישור>>

בית הספר של החופש הגדול
תש"פ – מוסדות שהצטרפו להפעלת התוכנית צפויים לקבל בימים אלו מקדמה עבור 27 ימי פעילות (1.7.20-6.8.20). לאחר סיום הפעילות והגשת דוחות ביצוע תקוזז המקדמה מהתשלום הסופי.
תשע"ח – הועבר תשלום על הסעות שהתקיימו בחופש הגדול בשנת תשע"ח, התשלום מועבר בהתאם לדוחות הביצוע שהוגשו על ידי הרשויות.

מסיבות כיתתיות
החודש הושלם תקצוב למוסדות התרבותי ייחודי שלא תוקצבו עד כה. גובה התקצוב – 8.52 ₪ לתלמיד.

שעות תגבור בגרות יהדות ושעות יעוץ והכוון
בהתאם למגבלת התקציב בתקנה נקבע שיעור השתתפות לנושאים אלו:
תגבור בגרות ביהדות – 55%
שעות ייעוץ והכוון – 32%.
בחודשים קודמים הועבר למוסדות תקצוב של 100%, החודש הופחת תקצוב חודש יוני בהתאם לאחוזי התקצוב שלעיל. בחודש הבא צפוי קיזוז רטרו של הסכומים שתוקצבו ביתר מתחילת שנת הלימודים.

ציוד מיגון חנ"מ
כיתות מיוחדות במוסדות על יסודי רגילים – בעקבות פניית משרדנו התקבל החודש תקצוב בסך של 266.67 ₪ לכיתה. כלל המוסדות שתוקצבו בסעיף זה נדרשים להגשת דוח ביצוע לאישור המחוז עד לתאריך ה 31.7.2020
קצובות הבראה שנתית
בכלל המוסדות תוקצבה החודש קצובת הבראה שנתית. תעריף ליום הבראה לעובדי הוראה 429 ₪, לעומת 432 ₪ ליום הבראה בשנה קודמת.
מוסדות חינוך מיוחד שנכנסו לרפורמת אופק חדש קיבלו תשלום הבראה בנגררת חדשה (הבראה). התחשיב מבוסס על מספר המשרות באופק חדש כפי שחושבו בפרופיל. למוסדות שטרם חושב להם פרופיל אופק חדש ההבראה נכללת בתוך תעריף השעה בנגררות הקיימות (שעות פרטני ושהיה ושעות ניהול).
דגשים ופירוט תשלום הבראה ראה בחוזר משרדנו קישור >>> (לחוזר שנה קודמת).

רמת שירות על יסודי – הערכות מוקדמת למיצוי תקציבי
מוסדות החינוך העל יסודיים מתוקצבים בהתאם לרמת השירות הניתנת לתלמיד. בתחשיב למוסד נכללים נותני השירותים השונים כגון ספרן, מתאם מחשוב בית ספרי וכד'. עד שנת תשע"ט לא היתה אכיפה על תעודות לבעלי תפקידים אלו. החל משנת תשע"ט עבר משרד החינוך לתוכנת דיווח חדשה הדורשת לצורך קביעת רמת השירות צירוף תעודות לבעלי התפקידים הרלוונטיים.
בימים אלו נערך המשרד להכשרת בעלי תפקידים שונים. יצאו הנחיות לרישום עבור לימודים לעובדות מעבדות מדעים. להלן קישור לרישום >>>.

העסקת בני נוער
בימים אלו מוסדות רבים מעסיקים בני נוער כחלק מהפעלת תכניות הקיץ. להנחיות לגבי אופן העסקת תלמידים אלו ראה בחוזר משרדנו קישור >>>