קיזוזים ידניים

משרד החינוך נקלע למצוקה תזרימית ובחר לדחות תשלומים לשנת 2020.

בצעד חריג בוצע קיזוז מפתיע למוסדות. הקיזוז הזמני בוצע בתקנות בסיס אשר לא קיים בהן ספק לגבי זכאות המוסד. בהתאם להודעת משרד החינוך גב’ לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום תקצוב בעלויות חינוך “בעקבות אישור חלק מהעברות התקציביות לאחר מועד סגירת מת”מ נאלצנו לדחות חלק מהתשלומים בנושאים שונים. הסכומים שקוזזו יועברו בתשלום חודש ינואר שמשולם ב 1.2.2020.
לקוח המבקש מכתב הבהרה לבנק לצורך נטילת הלוואת גישור, יעדכן את הרפנטנית. כמוכן קיימת חשיבות להמשיך ולעקוב אחר העדכונים בעקר לקראת שנת הלימודים הבאה (9.2020), לאור העבודה כי קיימת חוסר ודאות לגבי הגדלת תקציב משרד החינוך וקיים חשש לצמצומים."

מסיבות כיתתיות – כלל שלבי החינוך

בשנת הלימודים הנוכחית, הוחלט במשרד החינוך כי מימון המסיבות הכיתתיות יתוקצב ישירות על ידי המשרד ולא ניתן לגבות בגינו תשלומי הורים. בפועל התקבל רק שליש מתקציב שנים קודמות.

בהתאם לגובה התקציב בתקנה חולק התקציב למוסדות והוא עומד על 8.52 ₪ לתלמיד.
בברור של משרדנו מול גב’ לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום תקצוב בעלויות חינוך, עולה כי לא צפויה פעימת תקצוב נוספת לסעיף.
כלומר: התקצוב שהתקבל הינו שליש בהשוואה לגביה שבוטלה. ממוצע לכיתה כ 300 ₪. משרדנו ימשיך לעקוב האם תתקבל פעימה נוספת או לחילופין תותר גביית ההפרש מההורים (עד לסך 24 ₪ לתלמיד). התקציב התקבל בכלל שלבי החינוך, בהתאם לברור שערכנו, מוסדות הפטור אמורים לקבלו בחודשים הקרובים.

עם עדכון גובה השכר לעובדים בדרוג מינהלי עודכנו תעריפי התקצוב של בעלי התפקידים הבאים: לבורנטים, עובדי סיוע, פסיכולוגים, אחים ואחיות ועובדים סוציאליים.

תגבור למדעי היהדות

תשע”ט – התקבל תקצוב בגין 7 חודשים. מבדיקת משרדנו מול תמר פיזנטי סגנית מנהלת אגף א חינוך על יסודי עלה כי תקציב חודש אוגוסט יועבר למוסדות לאחר סיום בדיקת הדוחות. צפי לסיום הבדיקה – חודש פברואר. התקציב צפוי להתקבל בתחילת חודש מרץ.
תש”פ – התקבל תקצוב בגין חודשים 9-12.
מספר נקודות הזכאות למוסד – מחושב בהתאם לבקשות שהוגשו כאשר תבחין 1 – שכר מורים מוכפל בשיעור התקצוב של המוסד.

אופן תחשיב תקצוב חודש

תחשיב