מלוא תקציבי החינוך תוקצבו בחודש נוכחי כרגיל מלבד ניהול עצמי, הסעות, הזנה וניצנים. לגבי שלושת האחרונים בוצע קיזוז נוסף. התקציב לחודש מרץ הועמד על יחס של 6 ימי פעילות מתוך 18.4 ימים. כלומר תקציב בשיעור 32% בלבד. הפחתה של 13% מתקציב חודש מרץ.

• ניהול עצמי – ניהול עצמי תוקצב בחודש מרץ בשיעור 45% בלבד, לאור תקנות חרום סגירת מוסדות חינוך ב 15.3.2020. פעילות צוות מינהל ותפעול חזרה בהדרגה כבר ב 23 באפריל. עם זאת, תקציב ניהול עצמי לא התקבל כלל בגין חודש אפריל ובהתאם לבדיקתנו מול גב' רחל אלינר המינהל הפדגוגי במשרד החינוך גם לא צפוי להתקבל. בחודש מאי מתקיימים לימודים פיזיים במוסד, צפוי כי תקציב ופעילות ניהול עצמי תחזור. טרם התקבלה הנחיית משרד החינוך.

• הסעות – גם החודש לא התקבל תקציב. מוסדות חינוך מיוחד חזרו אומנם ללמוד ב 21/22 לחודש, אולם ללא מנגנון הסעות מתוקצב. החזרה ל"שגרת קורונה" והוראות משרד הבריאות הערימו קשיים על היתכנות הפעלת הסעות במסגרות הקודמות. תלמידי החנ"מ הוסעו ע"י ההורים, חלקם הצטרפו לקווי נסיעה של תלמידים בחינוך הרגיל. קווים מסוימים בוטלו, קווים אחרים פוצלו ואף נוספו קווים חדשים. לחודש אפריל פרסם שמעון אבני מנהל אגף הסעות והצטיידות במשרד החינוך כי המשרד ימשיך להשתתף בעלות המסלולים במתכונת הישנה בהתאם לעמידה בתנאי משרד הבריאות. כמו כן ניתנה אפשרות להגשת בקשה חריגה למסלולים שמתכונתם השתנתה עקב המתווה שפורסם עד ל-23.04.
לחודש מאי יתוקצבו הסעות בהתאם להסכם בין מרכז השלטון המקומי ומרכז המועצות האזוריות לבין משרד החינוך, כולל פתרון לעניין פיצול ההסעות. על פי ההסכם, משרד החינוך יתקצב את הרשויות המקומיות עבור כל שכבת גיל שזכאית להסעה ומקיימת בפועל את הלימודים, בחינוך הרגיל עד לתקציב בגובה 150% פר תלמיד (ביחס לתקציב בשגרה). ובחינוך המיוחד שינוי מסלול עד לתקציב בגובה 175% פר מסלולים אם המנגנון המדובר לא ייתן מענה מספק לרשויות, משרד החינוך ומשרד האוצר יבחנו את הצורך וייתנו מענה בהתאם לפרמטרים מקצועיים.

• 'סל תלמיד עולה' ואגרת שכפול וחומרים, שינוי שיטה לקראת שנת תשפ"א:
> לא ישולמו בתחילת שנת תשפ"א מקדמות.
> התשלום ישולם באופן יחסי ביחס למצבת תלמידים בעת גזירת התשלום.
> מועדי 'הגזירות' יהיו בחודשים דצמבר, פברואר ומאי
> העלויות יוזנו בהתאם לתקציב הקיים.

• פרויקט ניצנים – בוצע חישוב מעודכן בגין חודש מרץ – כך שיכללו בתקציב ימי הלימודים בפועל בלבד. לאור צו בריאות העם והפסקת הפעילות במוסדות החינוך, הופסקה פעילות צהרוני ניצנים ב-15.03.2020. התקציב הועבר בחלקיות, ביחס של 45% לפי יחס התקופה. כעת בוצע קיזוז נוסף של 13%.
• הקיצוץ האמור יוצר פער עלות ופער ימים. מאחר ובד"כ קיים תת ביצוע בתקציב ניצנים צפוי כי הפערים לא יביאו לגרעון תקציבי. במקרה וכן– מומלץ לפנות למשרד החינוך.
פער עלות: ימי התקצוב אינם כוללים ימי בחירות. בהתאם לתשובת משרד החינוך, אלו בדומה לחגים כלולים ב-40% עלות מעסיק שהמשרד מתקצב על כל שעת עבודה…
פער ימים: מבדיקה מצטברת של מספר ימי הלימוד מתחילת שנה ועד כה עולה כי אכן בסך הכל היו 117 ימים בפועל. התקציב עומד גם הוא בקירוב על 116.4 ימים. הפער הינו שולי ועומד על 0.6 ימים. מבטא 0.5% מהתקציב.

טבלה 1

הערה לתשומת לב: משרד החינוך החריג עובדי צהרוני ניצנים ולא הורה לשלם חופשה בתשלום. עובדים ניצנים הוצאו ברוב המקרים לחל"ת. עובדים רבים מועסקים בעבודות נוספות, ומשכך מזכאותם לאבטלה ינוכה שכרם במקום עבודתם הנוסף. אם עיסוקם הנוסף אצל אותו מעסיק – מפעיל זהה / רשות מקומית – העובד אינו זכאי כלל לאבטלה. יציאתו לחל"ת חלקי אצל אותו מעסיק מונעת ממנו אפשרות לקבל אבטלה.

• הזנה – בוצע חישוב מעודכן בגין חודש מרץ – כך שיכללו בתקציב ימי הלימודים בפועל בלבד. בדומה לפעילות ניצנים.