כלל מוסדות

1. מקדמות תקציב: באופן כללי, חושבו מקדמות על בסיס שנת תשע"ז. ראה פירוט בסוג המוסד.
בשיעור 100% משנת תשע"ז חושבו: שרתים, מזכירים, קבסי"ם קבטי"ם ושומרים.
הסעות: חושבו מקדמות בשיעור 80%. (רשויות שביצעו גמר חשבון – בשיעור 100%)
נושאים נוספים שחושבה מקדמה בשיעור 80%: איחוד משכורות, ניכוי שעות מרכזי נוער.
2. עדכון אשכולות למ"ס: בהתאם לאשכולות העדכניים שפורסמו ע"י משרד הפנים, עודכנו החודש הנושאים המושפעים מאשכול הלמ"ס. ראה הרחבה.

יסודי

3. מקדמות תקציב – החודש הועברו מקדמות בהתאם לנתוני תשע"ז למוסדות להם תקציב לשנת תשע"ח.

על יסודי

4. מקדמות תקציב: החודש הועברו מקדמות על בסיס נתוני התלמידים בתשע"ז, ולפי מספרי השעות בתשע"ח הרלוונטיים לסוג הכיתה והתלמיד. מקדמות הועברו לנושאים 1 – שכר לימוד, 450 – תרבותי יחודי וכן נושאים משלימים לשכר לימוד.
5. תקצוב מיוחד לבתי ספר כניסיתיים: הוחלט לתקצב החל משנת תשע"ז 3 ש"ש נוספות בהתאם למסקנות ועדת שושני. במוסדות יסודיים – הוקצה תקן נוסף במערכת אמח"י. מוסדות על יסודיים – החודש הועבר תשלום בגין שנת תשע"ז עבור 3 ש"ש נוספות.

חינוך מיוחד

6. מקדמות תקציב: במסגרת תהליך הידברות בין הקואליציה לחינוך מיוחד לבין משרד החינוך, סוכם כי בשנה זו, עד לסגירת התקן המוקצה לכל מוסד, יועברו מקדמות כמעט מלאות למוסדות קיימים: בחודשים 9-11 יועברו מקדמות מלאות על בסיס שנה קודמת לתקן ההוראה, ו 80% מתקציב הפרא רפואי. מחודש דצמבר צפוי תקציב שוטף כסדר. זו ההזדמנות לברך ולאחל הצלחה להמשך עבודת הקואליציה בתהליך הסדרת תקציב החינוך המיוחד המוכש"ר.