על יסודי – הסכם השכר:

בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושבה מקדמה בסך 1,000 ₪ למשרה מלאה.
בנוסף צפוי עדכון בגין עדכון השכר המשולב שטרם חושב בתקציב.

כלל המוסדות – קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים:

מוסדות שטרם הגישו אישור רו"ח על מצבת המורים – החודש בוצע קיזוז בשיעור 10% מהתקציב.