1. הבראה

החודש חושב והועבר תקציב הבראה לעובדי הוראה ואחרים. תעריף ליום הבראה 424 ₪.
חישוב תקציב ההבראה מושפע מימי ההבראה לפי הפרופיל המתוקצב.
בגנים – התקציב לפי וותק אחיד -15, לפיכך התקציב מחושב ע"פ 10 ימי הבראה למשרה.
ביסודי ועל יסודי – תקציב ההבראה לפי פרופיל המוסד.

לתשומת לב! הבראה לסייעות – חל עיכוב בחישוב, כך שנתונים מערכת מית"ר לא כוללים את החישוב, במקביל הועברה מקדמה ידנית בגין סעיף זה!

ימי הבראהותק בשנים
73
94-10
1011-15
1116-19
1220-24
1325 ומעלה

2. שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות

התקציב מועבר לרשויות המקומיות בגין כלל בתי הספר ברשות. מדובר בתקציב "סל" לרשות אשר חלוקתו נתונה לשיקול דעת, כמובן ששיקול הדעת צריך להיות שקוף ושוויוני. למשל: מבנה חדש שלא נדרש לשיפוצי קיץ לעומת מבנה ישן.
השנה בוצע עדכון בתחשיב התעריפים, נכללו ילדי טרום חובה, וכן השתנו המפתחות – תעריף פר תלמיד בחינוך הרגיל ותעריף פר כיתה בחינוך המיוחד.

 עלות לתלמידדוגמא לבית ספר 8 כיתות (*)
תלמידי רשמי22.995517
תלמידי מוכש"ר17.244137
תלמידים בפטור12.643033

(*) לפי ממוצע 30 תלמידים בכיתה.

 עלות כיתה חנ"מדוגמא לבית ספר 8 כיתות
כיתות חנ"מ רשמי689.645517
כיתות חנ"מ מוכש"ר517.234137
כיתות חנ"מ בפטור379.303033

3. מענק יובל

בוצע תשלום מענק יובל בנושאים הרלוונטיים.
גני ילדים! בגני הילדים התשלום אינו אוטומטי אלא מבוסס על דיווח פרטני של הגננות הזכאיות. מומלץ לבדוק האם התקציב שהתקבל תואם לדיווח שהועבר.