על יסודי: הסכם השכר
בעקבות הסכם השכר שנחתם, ואשר תחולתו מ 9.2017, חושבה מקדמה בסך 1,000 ₪ למשרה מלאה. וכן מקדמה על עדכון רטרו מ 9.17. ערך שעה וערך שכל"מ שוטף טרם עודכן – העדכון בוצע כמקדמה במודול ידני.

כלל המוסדות: השלמה למינימום – הפרשי הוראת שעה
בוצעה עדכון לסכום בהתאם לפירסום: שכר המינימום לצורך חישוב הפרשי הוראת שעה כ- 4,655.95

כלל המוסדות: קיזוז בגין אי דיווח מצבת מורים
מוסדות שטרם הגישו אישור רו"ח על מצבת המורים – החודש בוצע קיזוז נוסף בשיעור 10% מהתקציב.