1. עדכוני עלויות החודש בגין:

– עדכון השכר הממוצע במשק ל 9,673 בתחולה מ 1.2017, לעומת 9,464 שכר ממוצע ב- 2016. עדכון השכר הממוצע משפיע על עלויות ביטוח לאומי מעסיק, כאשר עד 60% מהשכר הממוצע במשק מחושב תעריף נמוך – 3.45%, ומעבר לכך – 7.5%.
– תעריף משרה פסיכולוגים – עודכנו תוספות שקלית ואחוזית בהתאם להסכם הקיבוצי מיום 18.4.2016. משמעות כספית למשרה כ 650 ₪ תוספת עלות לחודש.
– שכר לבורנטים: בעקבות הסכם קיבוצי שנחתם ב 18.4.16, נקבע דירוג נפרד ללבורנטים. (בשונה מדירוג טכנאים והנדסאים ששויכו אליו עד כה). העדכון משפיע על מוסדות בחטיבה עליונה – על ערך המרכיב הקבוע. אין שינוי בהקצאת התקנים, אלא בערך עלות המשרה. החודש עודכנו תוספת אחוזית ושקלית בהתאם להסכם הקיבוצי. כאמור התוספת באה לידי ביטוי במרכיב הקבוע, תוספת לתלמיד כ- 2 ₪ לחודש, ההפרשים עבור התקופה 1-8.16 מוצגים במודול 'ידניים'.

2. סל תלמיד לעולה:

החודש בוצעה השלמת תקציב לנושא 'סל תלמיד לעולה'. התקציב מיועד לסיוע בעיקר בחומרי לימוד לתלמידים עולים חדשים. נדרש ניהול תקציבי פר תלמיד לניצול הסכום המתקבל.
קישור לחוזר מנכ"ל

3. אגרת שכפול וחומרים:

בוצעה השלמת תקצוב ל 100% מהזכאות.

4. קיזוז בגין אי הגשת אישור רואה חשבון על מצבת המורים:

מוסדות שטרם הגישו מצבת חתומה + אישור רו"ח, צפויי לקיזוז בשיעור 10%.

5. תעריף גנים:

חודש קודם עודכן בתעריף ינואר תוספת בגין מענק 1,000 ₪, לגננת, סיעת, ורוטציה. בפועל תעריף ילד חודש קודם חושב ביתר, החודש קוזזו כ- 50 ₪ שחושבו ביתר חודש קודם.