1. כלל מוסדות – מענק התמדה

הועברה תוספת תקציב המיועדת ל'מענק התמדה' ביסודי ובעל יסודי. מענק לעובדי הוראה בוותק 25 שנה בחטיבה עליונה ו-30 שנה במוכרים, ובתנאי שלפחות 10 שנים הוראה בפועל בארץ. זכאי למענק התמדה לא יקבל גם מענק יובל! המענק מחושב עד 4,000 ₪ למשרה מלאה ועד משרה מלאה, ובהתאם להוראה במקצועות הנדרשים (לפי דיווח בעוש"ר, ראה פרוט מקצועות בפרק שכר בהמשך) התקציב המועבר למוסד כולל גם עלויות מעביד 20%.

2. יסודי – נושאים אחרים

מקדמות בגין שליש שנת לימודים תשע"ח (9-12.17) על פי נתוני שנה קודמת (תשע"ז) לרשויות ולרשתות גדולות. יתר המוסדות לא תוקצבו החודש במקדמות עבור סעיפים אלו.
אגרת שכפול- לכיתה 850 ₪ ושליש שנה 155.5 ₪ ולתלמיד 33 ₪ ולשליש שנה – 6 ₪.
תשלומי הורים (חומרים) – משתנה בין שכבת הגיל ונע מ 60 ₪ ועד 80 ₪. יחסי לתקופה 10-14 ₪.
סל תלמיד עולה – משתנה בהתאם למועד עליה ושכבת הגיל ונע מ 500 ₪ ועד 1125 ₪.

3. על יסודי – מענק השגים – התגבול הדיפרנציאלי בחטיבה העליונה

הועבר תקציב למענק השגים בהתאם לזכיית המוסדות. המענק הועבר ב-4 רמות לפי רמת זכיית המוסד:
רמה 1 – 9,942 ₪, רמה 2 – 7,456₪, רמה 3 – 4,971 ₪, רמה 4 – 3,728 ₪.
את המענק יש להעביר לכלל עובדי ההוראה. הסכום המתוקצב כולל הפרשות מעביד (ביטו"ל מס שכר וגמל (קופת גל) סך הכל 20%)
חשוב לזכור! למענק זכאים לכאורה כל המורים שדווחו במצבת המורים (מערכת עוש"ר), אך המענק מועבר רק עבור השעות המתוקצבות. כאשר דווחו במצבת שעות ביתר, נוצרת עלות תקציבית נוספת על הבעלות.

ברכות למוסדות החינוך לקחות משרדנוו שקבלו מענק השגים. כבוד!

4. חינוך מיוחד – עדכון שכר רופא

בהתאם לחוזר מית"ר, על פי הסכם שכר הרופאים מיום 25.8.2011 עודכן שכר משולב בהתאם. בפועל לא נראה כי בוצע עדכון לפיכך נעקוב בחודש הבא ונמשיך לעדכן.

5. חינוך מיוחד – תשלום יום השישי למזכירים ושרתים בבתי ספר קטנים

החודש בוצע תשלום כאמור, התשלום מיועד לשיפוי חופשה מזכיר ושרת בבתי ספר קטנים. התשלום לבי"ס אשר מונה לכל היותר 8 כיתות בתקציב עבור שרת, ו-14 כיתות בתקציב עבור מזכיר, וככל שבית הספר קטן יותר התקציב גדול יותר. התקציב מהווה השלמה של חופשה למשרה מלאה 100% במקרה של מזכיר, ול-180% משרה במקרה של שרת.