א. תעריפי השכר בתקציב החודש גדלו בגלל ארבעה עדכונים:

1. פעימה שניה של תוספת שכר חד פעמית 1,000 ש"ח – התקבל מענק חד פעמי למשרה, כאשתקד.
עודכנו עלויות ערך השעה והמרכיב הקבוע ביסודי ועל יסודי, העדכון תואם ל – 1,000 ₪ ברוטו תוספת למשרה, סכום העדכון תלוי בבסיס היחידה.
לדוגמה:
בבי"ס יסודי – ערך השעה לפי בסיס 28, כך עדכון לערך שעה יבוא לידי ביטוי בערך התוספת בחלוקה ל- 28
בבי"ס על יסודי – הבסיס למשרה 24, כך העדכון לערך השעה יושפע מחלוקת התוספת ב- 24.
בגנים – העדכון בתעריף תלמיד, כאשר ערך למשה מחולק ב -31/33 תלמידים. העדכון כולל תוספות נוספות שתרחבנה בחוזר בחודש הבא.
הנחיות לגבי תשלום שכר – ראה הרחבה בפרק שכר.

2. תוספת שקלית בדירוג הוראה – 108 ₪ ₪ למשרה.
בשלב זה התקבל תקציב במוכש"ר יסודי וגנים
ארגון המורים טרם חתם על ההסכם, ולפיכך טרם הועבר לחטיבה העליונה
הנחיות לגבי תשלום שכר – טרם יצאו הנחיות.

3. עדכון שיעור ההפרשה לפנסיה
שיעורי ההפרשה הינם ממוצע משוקלל בין הקרנות החדשות לישנות, ומתעדכנים מדי שנה לפי נתוני האוצר על היחס בין הקרנות החדשות לישנות.
הנחיות לגבי תשלום שכר – לא אמור להשפיע. מדובר בשקלול לצורכי תקצוב.

4. עדכון תוספת 2009 בדירוג המנהלי שרתים מזכירים וסייעות
הנחיות לגבי תשלום שכר – ראה הרחבה בפרק שכר.

תקציבים נוספים

ב. נוסף תקציב לגמול בטחון – לרכז בטחון במוסדות מוכש"ר.

ג. תקציב ימ"ה (ימי מעלות הסקה) למוסדות על יסודי
החודש הועבר תקציב ימ"ה– למוסדות הזכאים. התקציב מיועד לחימום, ומושפע ממדד ימ"ה – המודד את מספר הימים שבהם נדרש חימום. ומבטא כמות סולר מוערכת נדרש לחימום כיתה * תעריף סולר * מספר הכיתות.

ד. תקציב חינוך מיוחד
החודש הועברו תקציבים שוטפים ע"פ תחשיבים עדכניים לשנה זו גם לנושאים שעות הוראה ופרא רפואי.

ה. תכניות מיוחדות למוסדות חינוך על יסודי
בוצע תשלום לתכנית אקדמיה בתיכון, וכן לתכנית הסבת אקדמאים.