תקציב תכנית ניצנים

החודש בדוחות מית"ר לא מופיעים תשלומים עבור תכנית ניצנים מאחר וקיזוז הזנה שחושב החודש, גבוה מהתקצוב. בעוד התקציב חושב לפי חודש אחרון עד וכולל חודש דצמבר, הקיזוז כולל חודש עוקב עד וכולל חודש ינואר. מבדיקה עם משרד החינוך פער העיתוי בין תקצוב לקיזוז אכן תקלה והתקציב הועבר כמקדמה ידנית ב7 לחודש
בנוסף יש לתת את הדעת לשני פערי הזנה נוספים: 1. פער מהעובדה שהתקציב מחושב בהתאם לערך מנה של 15 ₪ בעוד עלות הקיזוז שונה – במנות כשרות 17 ₪ ובמנות אחרות פחות מ 15 ₪. 2. חיוב המנות יעשה בהתאם למנות המסופקות ועלותן, בעוד זיכוי התקציב נעשה בהתאם לסמלי מוסדות מאושרים ומספרי ילדים המאושרים לפעילות הבוקר. קיימת זיקה ישירה ומלאה בין רשיון הפעלה של יום הלימודים בבוקר להפעלת ניצנים.

חינוך מיוחד – עדכון ערך השעה בחינוך המיוחד

החודש בוצעה הפחתה שולית ברכיב גמול פיצול. גמול פיצול מיועד למורים המלמדים במספר כיתות ונע בין 3% ל 6%. הגמול המתוקצב בערך השעה בשיעור 2.5%, וכרגע הופחת בשיעור שולי. הקיזוז רטרואקטיבי מתחילת השנה הקודמת לפי 0.3 ₪ בערך השעה. הקפדת המשרד לעדכן את גמול הפיצול המתוקצב לכאורה בעודף קל תמוהה, שכן המשרד לא פעל במקביל לבצע עדכון לגבי רכיבים המחושבים בחסר כמו שעות גיל וגמולי ריכוז מקצוע. בחודשים האחרונים כפי שעדכנו בעבר הקואליציה לחינוך מיוחד המאגדת את רוב בתי הספר חנ"מ בהליך דיאלוג יסודי מול משרד החינוך על רכיבי תקצוב חסרים. בשבוע האחרון התקבלה שורת עדכונים, אך עדייך לא פורסם באופן רשמי.

יסודי – עדכון ערך השעה במוסדות פטור

עדכון נוסף לערך השעה במוסדות פטור – ערך השעה השנתי עודכן ל 4,273 ₪ – עדכון של 63 ₪ לעומת ערך קודם שעמד על 4,210 ₪ לשנה. העדכון מצמצם את פער השחיקה – אך עדיין מינורי ביחס לשחיקה שנותרה. ערך השעה נותר שווה לפרופיל 5 במוסדות מוכש"ר, בעוד בשנים קודמות תאם לותק גבוה יותר ואף ל 12 שנות ותק.