עדכוני עלויות שבוצעו בחודש פברואר:

• עדכון תעריפי עלות שכר – לפי נתוני הביטוח הלאומי השכר הממוצע במשק עלה ל- 10,551 (לעומת 10,273 שהיה בשנת 2019). עדכון התעריפים יבוצע בתחולה מחודש ינואר 2020
• תוספת מעונות – עבור ילד ראשון- 317 ₪ עבור ילד שני- 214 ₪ (הכפלה ב- 1.006)
• תוספת שיקלית 2016 – לדירוג עובדים סוציאליים מ 1,032 ל1,038 (תוספת של 0.6%)

קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים חתומה על ידי רו"ח
בחודש נוכחי בוצע קיזוז למוסדות אשר לא הגישו מצבת מורים חתומה ע"י רו"ח עד לתאריך 31.01.20. אחוז הקיזוז הינו 10% מגובה שכר הלימוד. עדכונים במצבת ניתן לבצע במהלך השנה עד לתאריך ה 3.5.2020

אגרת שכפול ותשלומי הורים חומרים
בחודש 12.19 בוצע תשלום חלקי בגין אגרת שכפול. הוחדש בוצעה העברה נוספת לסעיף זה. יתרת התקציב כ 19% מהתקציב השנתי תועבר בחודשים הקרובים.

סל תלמידי עולה
החודש בוצע השלמת תקצוב בהתאם למצבת תלמידים מעודכנת לשנה נוכחית. סכום ראשוני הועבר בחודש 12.2019.

תקצוב מוסדות לחינוך מיוחד (נושאים 192+513)
בעקבות המעבר לרפורמת אופק חדש, מוסדות אלו תוקצבו בחודשים קודמים במקדמה בלבד. בחודש נוכחי התקבל תקציב שוטף כבעבר ובנוסף, התקבלה מקדמה בגין רפורמת אופק חדש.

שעות נוספות למוסדות החמ"ד
שעות יעוץ והכוון, שעות רב ושעות תגבור בגרות יהדות שולמו החודש כמקדמה. בחודש הבא ישולמו כסדר.