עדכוני תקציב החודש –
בחודש נוכחי מרבית התקציבים חושבו כבר בהתאם לנתוני שנת תש"פ ולא עוד מקדמות.

סעיפים מיוחדים:
ניצנים – תשלום בגין כשרות נוספת לאשכולות 1-3 – בוצע תשלום בגין הפרש העלויות עבור כשרות הנוספת, בוצעה התחשבנות סופית עבור תשע"ט. מודל הפעלת צהרוני ניצנים כולל תקציב קבוע עבור הזנה בלי להתחשב לעלות בפועל. החיוב של משרד החינוך לרשות נעשה לפי עלות הספק בפועל. כך נמצא כי כאשר עלות הספק זולה יותר – נותרת יתרה תקציבית להפעלת הצהרון. יתרה אשר מנוצלת לתוספת כוח אדם או תוספת חוגים. קיימות רשויות עם יתרות של מליוני שקלים! כאשר עלות הספק יקרה יותר – מה שקורה אצל ספקים בכשרות מהודרות מרשויות החרדיות – נוצר גרעון של מאות ושל מיליוני שקלים. המשמעות היא שעל מנת לאזן את הפעילות היה חשש שיהיה צורך לבצע קיצוצים בפעילות חוגים או להגדיל את גודל הקבוצות. משרד מישו"ר הינו יועץ תקציבי למשכ"ל המפעיל את רוב הצהרונים בארץ. לאור פעילות אינטנסיבית של משכ"ל ומישו"ר ושל מרכז השלטון המקומי – התקבלה סוף סוף השלמת תוספת תקציב בגין כשרות. ההשלמה התקבלה בגין שנת תשע"ט והלאה. לכאורה תוספת זו רלוונטית רק לרשויות – והמידע אמור להופיע בחוזרים שאנחנו מפיצים לרשויות בלבד ולא בעלויות, אולם כפי שמובן, ההשלכה היא בעקיפין ומידית על איכות הפעילות של התלמידים והסרת החשש לצמצום החוגים בפעילות הצהרון.

מוסדות היסודי והחינוך המיוחד – התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ט. שיעור המקדמות הינו 80%-100% מנתוני שנה קודמת. מקדמות מחושבות כרגיל על רוב התקנות והסעיפים כולל הצטרפות לרפורמת אופק חדש.

איחוד משכורות – החודש בוצע תשלום מקדמה בנושא השאלת מורים על בסיס שנה קודמת. החל מחודש הבא יופחת גובה המקדמה ל- 70% בנושא. לגבי שאילת איחוד מורים בוצע חישוב לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2018 על פי נתוני מערכת במקביל קוזזה המקדמה ששולמה.

מוסדות על יסודי – כמענה לשאלת לקוחות רבים – נדגיש כי במוסדות בהם טרם עודכנו נתוני תלמידות כיתות מב"ר, אתג"ר וחינוך מיוחד קיבלו תקצוב נמוך משמעותי מצפי התקציב לשנת תש"פ.