מענק הישגים בחטיבה העליונה – ברכות ללקוחותינו מוסדות על יסודיים שזכו במענק!

מענק הישגים בחטיבה העליונה מועבר לבתי ספר מצטיינים בעיקר בהתאם למדד ההצלחה בהגשה למבחני הבגרות, ומיועד לתשלום תוספת שכר לעובדי ההוראה. בתי הספר המצטיינים מדורגים ל-4 רמות של מענק. המענק חד פעמי ועומד על סך ברוטו למורה בסך 3,806 ₪ (עלות) למוסדות בדרגה 4 ועד 10,149.87 ₪ (עלות) למורה למוסדות בדרגה 1. שימו לב! תקצוב המענק למוסד הינו לפי תקני הוראה מתוקצבים. במידה והתקנים בפועל גבוהים יותר, עלות המענק על המשרות הנוספות מושתת על המוסד.

סל תלמיד לעולה

שולמה מקדמה לרשויות ורשתות גדולות על בסיס נתוני תשע"ט. עם עדכון מצבת התלמידים לתש"ף תקוזז המקדמה ויועבר התשלום המעודכן. מדובר בסל שמיועד לספק צרכים לימודיים לתלמידים עולים כציוד לימודי, ספרי לימוד, סל תרבות וכדומה. יש לנהל רישום ומעקב ביצוע כספי לגבי כל תלמיד עולה על ניצול ההוצאות בגינו. את רשימת התלמידים הזכאים לסלי קליטה ניתן למצוא במנבסנ"ט בלשונית 'ניהול תלמיד/סלי תקציב'.
סכום תקצוב לתלמיד משתנה בהתאם למועד עליית התלמיד.
עולה חדש שנה אחרונה תקצוב נוסף 626 ₪ יסודי / 907 ₪ חט"ב / 1,125 על יסודי. בשנה שניה לאחר עלייתו של התלמיד התקצוב עומד על 80% מתעריפים אלו ובשנה השלישית על 50% וביסודי כלל לא.

קיזוז תקצוב שגוי מענק יובל במוסדות להכשרת עובדי הוראה

תקצוב מענק יובל לשנת תשע"ט התקבל בחודש יוני בכל המוסדות. במקביל לתקצוב השוטף תוקצבו הסמינרים בטעות גם בתוספת מענק יובל בגין שנים תשע"ו – תשע"ח. התקצוב הועבר בהתאם להסכם מול המכללות בנוגע לזכאות עובדי הוראה בוותק 25-30, שלא היו זכאים עד כה למענק יובל. ההסכם שנחתם חל על מכללות בלבד ולא כולל את הסמינרים, ולפיכך קוזז מכלל הסמינרים התקצוב שהועבר ביתר.

אגרות חוץ בחינוך הרגיל

משרד החינוך בשיתוף עם משרד האוצר, משרד הפנים ומרכז השלטון המקומי, קבע תעריפים לתשלום עבור תלמיד חוץ בחינוך הרגיל. התעריפים מבוססים על שיעורי התשלום שנקבעו בתקנות לימוד חובה התשס"ה-2005, תיקון תשע"ה 2014 (תלמידים הלומדים ברשות חינוך מקומית אחרת) ולאחר שהוצמדו למדד.
בד"כ אגרות חוץ לתלמיד רגיל אינן רלוונטיות במוסדות מוכר שאינו רשמי, שכן בשונה מתלמיד חינוך מיוחד, תלמיד חינוך רגיל רשות שולחת מחויבת לשלם רק בגין תלמיד הלומד ברשות מקומית אחרת ולא במוסד שאינו מופעל ע"י רשות. עם זאת, נתקלנו במספר מקרים בהם מוסד מוכר שאינו רשמי קיבל או שילם אגרות חוץ תלמידים רגילים. פעמים קיים הסכם הפעלת מוסד מול הרשות המקומית באמצעות הסכם או מכרז המאפשר לראות ברשת או במפעילת המוסד זרוע של הרשות הזכאית לאגרות, פעמים רשות מקומית המתקצבת את עלויות התפעול של המוסד (חשמל מים ניקיון ותפעול) מבקשת לקזז מהמוסד הקולט תלמידי חוץ את סכום האגרה האמורה. נתקלנו גם במספר מקרים בהם רשות מקומית מבצעת קיזוז למוסדות מוכש"ר, קיזוז שגוי לחלוטין, אשר לאחר התערבות משרדנו בוטל הקיזוז והושבו כספי קיזוז רטרו.
למעטים בגינם רלוונטי התעריפים להלן התעריפים הדומים בקירוב לעבר:
לתלמיד בגן הילדים ובבית הספר היסודי: 680 ₪/בחטיבת הביניים: 869 ₪ / על יסודי 873 ש"ח.