עדכונים שוטפים שבוצעו בחודש ינואר:
קיזוז בגין אי הגשת מצבת מורים חתומה על ידי רו”ח – ביצוע הקיזוז יבוצע בתשלום פברואר 2020 אחוז הקיזוז הינו 10% מגובה שכר הלימוד. עדכונים במצבת ניתן לבצע במהלך השנה עד לתאריך ה 3.5.2020
⇐ אישור ניהול תקין – בעלות שאין ברשותה אישור ניהול תקין לשנת 2020, לא תוקצבה החל מחודש ינואר 2020. התקצוב ישוחרר לאחר המצאת האישור. עם קבלת האישור חשוב לוודא כי גם מנהל התשלומים במשרד החינוך מודע לאישור על מנת למנוע הפסד זמן ועיכוב חודש נוסף.
⇐ השלמת קיזוזי חודש דצמבר – התקבלו החזרים עבור קיזוזים שבוצעו בחודש קודם בגין חסר תקציבי בתקנה.
 אגרת אוטומציה דיווח בגני ילדים – בוצע תשלום בגין אגרת אוטומציה לשנה”ל תש”ף (נושאים 3+19), סך של 7.99 ₪ לתלמיד

שנת 2020 החלה ללא תקציב מדינה, איך זה משפיע עלינו?
מה אושר בוועדת חריגים ומה לא? 
מדינת ישראל החלה את שנת הכספים ללא תקציב. התקציב המועבר הינו תקציב המשכי הכולל את סעיפי בסיס התקציב בלבד. נושאים תוספתיים אשר אינם חלק מבסיס התקציב נדרשים לאישור וועדת הקצבות וכן וועדת חריגים. וועדה זו התכנסה השבוע ואישרה מספר סעיפים. אלו הועברו או יועברו בנפרד להעברה בראשית החודש.

מה כן אושר בוועדת חריגים?

1. תקצוב מכללות וסמינרים להכשרת עובדי הוראה.
2. תקציב ניצנים פעילות צהרונים.
3. תקציב שעות תוספתיות וספציפיות (סולמות אנגלית, הוראת האידיש וכד’)

במסגרת ועדות הקצבות אושרו נושאים אלו, התקצוב מתחלק כך שחודשים ספטמבר עד דצמבר היו כפופים לתקציב לשנת 2019 וחודשים ינואר עד אוגוסט כפופים לתקציב לשנת 2020.
בהתאם להנחיות אגף החשב הכללי במשרד האוצר לשנת 2020, נושאים אלה כפופים גם לאישור ועדת חריגים שהוקמה בחשב הכללי. על כן, נושאים אלה שולמו כמקדמות עד לקבלת אישור סופי של ועדת החריגים.

דוגמאות למה לא נידון ולא צפוי כרגע להתקבל?

1. שינוי תעריף שכר הגננת – גני ילדים מעמד מוכש”ר
תקציב גני ילדים במעמד מוכש”ר מחושב בהתאם לעלות שכר גננת בדרגת מוסמך + 12 שנות וותק. בתשע”ו במסגרת הסכמים קואליציוניים הוקצו 25 מיליון ₪ לשנה עבור עדכון התעריף כך שיחושב על בסיס גננת בדרגת מוסמך עם 15 שנות ותק.
החל מחודש נוכחי התקציב יחזור לחישוב על בסיס וותק 12. שקלול הקטנת תקצוב שכר הגננת ב 3 שנות ותק מתוך כלל תקציב מדובר בקיזוז של כ 2.5% בתקציב הגן.

להלן נתוני התקציב לתלמיד:

טבלה

חשוב – שכר הגננת ישולם בהתאם לזכאותה (דרגה וותק ספציפיים) וללא תלות בתקציב המתקבל.

2. תקציב שעות טיפוח
סל שעות הטיפוח הינו תקציב תוספתי של שעות הוראה במוסדות היסודי. החל מחודש ינואר 2020 הופחתו שעות הטיפוח במוסדות יסודי מוכש”ר.
חשוב – הפחתת השעות בוצעה במהלך שנת הלימודים. אין ספק כי במקום בו מוסד ביצע תוספת תקנים נוצר מצב אבסורדי של קיצוץ במהלך שנת הלימודים. צמצום משרות במהלך שנת הלימודים הינו ארוע מורכב ובעייתי ולכאורה קיים קושי לבצע זאת ומומלץ לבחון פרטנית מולנו ומול יועץ משפטי.