בהתאם לתקנות שעת חרום אין להוציא עובדים לחל"ת. מי שמבקש להוציא עובדים לחל"ת יבקש זאת בכתב מהממונה על השכר וזאת במקרה שלגוף יש קושי כלכלי ממשי לעמוד בהוראות החוזר, או במקרה שלא צפוי אפשרות ניצול חופש עתידי. במוסד חינוך בנוסף יש לבקש החרגה אם מנכ"ל משרד החינוך אישר זאת ובתנאים כאמור. משרד החינוך אכן פרסם ב 26.4.2020 אפשרות להגשת בקשה להקלה. למיטב ידיעתנו אישורים כאלו לא ניתנו. מי שדיווח יציאה לחל"ת חשוב כי ידווח לביטוח לאומי על ביטול – אפשרי בקלות ע"י העובד או המעסיק. מי שקיבל מקדמה או דמי אבטלה, יכול להחזיר אותם. באתר ביטוח לאומי אפשר להדפיס שובר.

במוסדות רבים קיים תמהיל תפקידים מעורב, ללא אבחנה בין צוות מינהל ותפעול העוסק במוסד החינוך לבין צוות אחר. צוות עודף על משימה מתוקצבת, אינו מאפשר, לכאורה, הוצאת העובד לחל"ת. לא קיימת אבחנה בין "כתף לכתף". משרד העבודה גם הוא מקשה במתן אישורי הוצאה לחל"ת של עובדות בתקופה מוגנת בעמותות שעקר עיסוקן חינוך ונדרש לצרף נייר הסבר מפורט. גם לעובד עלולה להיות עילת תביעה. לדוגמא: מוסד המעסיק שתי מזכירות העוסקות שתיהן במשימות פעילות בית הספר באופן זהה, אינו יכול להוציא חלק מהן לחל"ת וחלק לשלם חופשה. אילו היתה קיימת הפרדה מובהקת בין תקפידי הצוות, למשל מזכירה אחת אחראית על פעילות בית הספר ומזכירה שניה אחראית אך ורק על פעילות חוגי תלמיד או אחראית רכש בתחום הזנה ופנמייה, רכזת מעונות יום, משפחתונים או ניצנים – וכן הלאה. אז ניתן להוציא לחל"ת.

נציג בקצרה סקירה בדבר הרכב תקצוב צוות מינהל ותפעול:

טבלה 3