בשנת הלימודים תשע"ח כלל מוסדות העל יסודי יכללו ברפורמת עוז לתמורה. עובד ההוראה המבקש לא להצטרף או להצטרף למרות שאינו עונה על הקרטריונים, יהיה יכול לפנות לוועדת חריגים עד סוף החודש.

קריטריונים פורסמו ע"י משרד החינוך בחוזר מיוחד וחדש "סוגיות כח אדם בהוראה בהערכות להטמעת עוז לתמורה – תשע"ח".

מי מצטרף?

תנאי הסף לעובד להצטרפות לרפורמה:

תנאים   
תנאי אמועסק בשליש משרה בחטיבה עליונה
תנאי בבעל תואר אקדמאי
+ רישיון הוראה
בעל דרגת שכר אקוויוולנטית (רישיון הוראה בדרוג BA ומעלה)בעל תואר אקדמאי
+ כתב היתר. מלמדים בפועל, שנתיים ברצף את המקצוע של התואר האקדמי ומתחייבים להשלים רישיון הוראה בתוך 3 שנים.

תנאי סף הצטרפות למתמחים:

ניתן לקבל עו"ה חדשים הנדרשים לשנת התמחות בתנאי שהינם בעלי תואר אקדמאי + תעודה הוראה. או בעלי תואר + אישור סיום 80% מתעודת הוראה / אישור סיום 80% מהחובות לB.ed . ע"מ לצרף מתמחים לרפורמת עוז לתמורה יש לפעול לפי הנוהל המפורט בחוזר משרד החינוך.

מי יוצא מהתוכנית?

א. עובד שלא עמד בתנאי סף ולא ניגש או לא אושר ע"י ועדת חריגים
ב. עובד שעומד בתנאי סף וביקש לצאת מתחולה הרפורמה כמפורט להלן

עובד שאינו עומד בתנאי סף ומבקש להכנס לרפורמה: תאריך אחרון להגשת הבקשות 31.5.2017.

• עו"ה קיימים בעלי תעודת הוראה לחינוך גופני בלבד המלמדים את המקצוע בפועל.
• עו"ה חסרי תואר או חסרי רישיון הוראה למקצוע טכנולוגי המלמדים את המקצוע בפועל.
• בעלי רישיון הדרכה ללא תואר וללא רישיון הוראה המלמדים בפועל את מקצוע ההדרכה.

עובד המבקש לצאת מהרפורמה: תאריך אחרון להגשת הבקשות 30.5.2017.

• סיבה רפואית – מצב בריאותו של העובד, בן זוג או ילד (יש לצרף אישור רפואי)
• סיבות הומאניות – סיבות אישיות משמעותיות, הנוגעות לעובד ההוראה או לבן משפחה.
• עובד מגיל 60 שנה ויותר (או גמלאי בפנסיה מוקדמת שמלמד).
• סיבות משפחתיות מיוחדות – כגון: גירושין, פטירה של בן / בת הזוג, משפחות ברוכות ילדים וכד'.
• אופי העסקה / צרכי המוסד – כגון: מקצועות נדרשים, לימודים מתקדמים וכד'.

> עובד הוראה שיקבל אישור ליציאה מהרפורמה לא יוכל למלא כל תפקיד בביה"ס בו הוא עובד.
> אישור הוועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת, אלא אם קבעה הוועדה במפורש אחרת.

פרקטיקה להגשת בקשה ליציאה מהרפורמה:

• הגשת הבקשות וקבלת התשובות תעשה באופן מקוון בלבד דרך מערכת עוש"ר
• ניתן להגיש בקשה ע"י עובד ההוראה בעצמו או ע"י מנהל המוסד או הבעלות בכפוף להסכמת העובד.
• הוועדה תשיב באופן שוטף לפונים, מומלץ לא להמתין למועד האחרון.