מי נכנס לרפורמה?

תנאי סף לעובד להצטרפות לרפורמה:

 • העובד מועסק בשליש משרה ומעלה בחטיבה עליונה
 • בעל תואר והכשרה רלוונטיים בהתאם לאחת מהאפשרויות הבאות:
 • בעל תואר אקדמאי + רישיון הוראה
 • בעל דרגת שכר אקוויוולנטית – רישיון הוראה בדרוג BA  ומעלה
 • בעל תואר אקדמאי + כתב היתר. היתר יינתן: מלמדים בפועל, שנתיים ברצף את המקצוע של התואר האקדמי. יש לשלוח את התואר האקדמאי למשרד החינוך. לאחר קבלת אישור לכתב היתר יוכל עובד ההוראה לחתום על התחייבות להשלים את לימודיו לקבלת רישיון הוראה בתוך 3 שנים.

תנאי א

מועסק בשליש משרה בחטיבה עליונה
תנאי ב בעל תואר אקדמאי + רישיון הוראה

 

בעל דרגת שכר אקוויוולנטית (רישיון הוראה בדרוג BA  ומעלה) בעל תואר אקדמאי + כתב היתר. מלמדים בפועל, שנתיים ברצף את המקצוע של התואר האקדמי ומתחייבים להשלים רישיון  בתוך 3 שנים.

תנאי סף הצטרפות למתמחים:

ניתן לקבל עו"ה חדשים הנדרשים לשנת התמחות בתנאי שהינם בעלי תואר אקדמאי + תעודה הוראה או בעלי תואר + אישור סיום 80% מתעודת הוראה / אישור סיום 80% מהחובות לB.ed . ע"מ לצרף מתמחים לרפורמת עוז לתמורה יש לפעול לפי הנוהל המפורט בחוזר משרד החינוך ולוודא כי הינם רשומים לסטאז'.

עובד שאינו עומד בתנאי סף יכול להגיש בקשה לועדת חריגים:

 • עו"ה קיימים בעלי תעודת הוראה לחינוך גופני בלבד המלמדים את המקצוע בפועל.
 • עו"ה חסרי תואר או חסרי רישיון הוראה למקצוע טכנולוגי המלמדים את המקצוע בפועל.
 • בעלי רישיון  הדרכה ללא תואר וללא רישיון הוראה המלמדים בפועל את מקצוע ההדרכה.
 • עו"ה המועסקים בבעלות שאינה הצטרפה לרפורמה והינם עומדים בתנאי ההצטרפות לרפורמה.

מי יוצא מהרפורמה?

עובד שלא עמד בתנאי סף ולא אושר ע"י ועדת חריגים או שעומד בתנאי סף וביקש החרגה מהסיבות הבאות:

 • סיבה רפואית – מצב בריאותו של העובד, בן זוג או ילד (יש לצרף אישור רפואי)
 • עובד מגיל 60 שנה ויותר (או גמלאי בפנסיה מוקדמת שמלמד).
 • סיבות משפחתיות מיוחדות – כגון: גירושין, פטירה של בן / בת הזוג, משפחות ברוכות ילדים וכד'.
 • אופי העסקה / צרכי המוסד – כגון: מקצועות נדרשים, לימודים מתקדמים וכד'.

עובד הוראה שיקבל אישור ליציאה מהרפורמה לא יוכל למלא כל תפקיד בביה"ס בו הוא עובד. אישור הוועדה יהא תקף לשנת לימודים אחת, אלא אם קבעה הוועדה במפורש אחרת.

פרקטיקה להגשת בקשה ליציאה מהרפורמה:

 • הגשת הבקשות וקבלת התשובות תעשה באופן מקוון בלבד דרך מערכת עוש"ר
 • ניתן להגיש בקשה ע"י עובד ההוראה בעצמו או ע"י מנהל המוסד או הבעלות בכפוף להסכמת העובד.
 • הוועדה תשיב באופן שוטף לפונים, מומלץ לא להמתין למועד האחרון.
 • אם קבלת סירוב, שמורה לך זכות הערעור. (כתמיד ערעור בכתב תוך שבועיים מיום משלוח ההחלטה.