החודש עודכנו מרבית הנושאים בהתאם לנתוני שנת הלימודים תשע"ט, במקביל קוזזו תשלומי מקדמות.
מוסדות יסודי מוכש"ר – את נתוני התקן העדכניים ניתן להפיק ממערכת 'תקנט'.

מה כוללים שעות התקן?

שעות אורך – בהתאמה לאורך יום הלימודים ושעות הפרונטל הנדרשות.
שעות תפקיד – חינוך וניהול.
שעות תימרוץ – לכיתות גדולות.
שעות טיפוח – מוקצות דיפרנציאלי לפי מדד הטיפוח של בית הספר.

מוסדות במעמד מוכש"ר – עתירה לתוספת תקציב נדחתה. מה ההשלכות?

תביעה שהוגשה ע"י איגוד מוסדות המוכש"ר לתביעה לשווניות בתקציב מוסדות מוכר שאינו רשמי, לא צלחה. בעקבות אישור מיוחד לתוספת של 50 מיליון ₪ שהוקצו לבתי ספר נוצרים, דרשה התביעה השוואה למוסדות מוכש"ר. העתירה נדחתה על הסך. בית המשפט קבע כי 'הפליה לרעה' אסורה, אולם אין מניעה במדיניות של 'הפליה מתקנת'. עוד הציג משרד החינוך מהלך בו תוספת תקציבית תותנה בקריטריון מגזרי ובעמידה ב – 100% ליבה. המהלך שהוצג, וההכרה המשפטית בו, מהווה איום על ההתייחסות האחדיה והשקופה שהונהגה לאורך כל השנים בין מוסדות מוכש"ר ממגדרים שונים.