כלל המוסדות: עדכון הבראה

החודש הועבר תקציב להבראה לכלל המוסדות. בהתאם לתעריף יום הבראה כ 426 ₪ ליום הבראה. עדכון ההבראה הן לעובדי הוראה והן לעובדי שירות.
כיצד תאתרו את תקציב ההבראה?
בגני ילדים – התקצוב ע"י הגדלת תעריף ילד. הגדלת התעריף כוללת דמי הבראה עבור גננת וסייעת (ללא גננת משלימה. זכאית אך אינה מתוקצבת).
ביסודי מוכר שאינו רשמי – תקצוב הבראה לעובדי הוראה באמצעות הגדלת תעריף שעה. ולשרת ולמזכיר – באמצעות הגדלת המרכיב הקבוע.
במוסדות על יסודיים – הבראה לעובדי מינהל באמצעות הגדלת השכל"מ לתלמיד, והבראה לעובדי הוראה – ברכיב נפרד במוכרים.
בהכשרת עובדי הוראה – אין הגדלת ערך שעה. הערך השנתי מגלם את רכיב ההבראה.

שיפוצי קיץ ומפגעי בטיחות

התקציב מועבר לרשויות המקומיות בגין כלל בתי הספר ברשות. מדובר בתקציב "סל" לרשות אשר חלוקתו נתונה לשיקול דעת הרשות. כמובן ששיקול הדעת צריך להיות שקוף ושוויוני. למשל: מבנה חדש שלא נדרש לשיפוצי קיץ לעומת מבנה ישן.
מפתח התקציב – תעריף פר תלמיד בחינוך הרגיל ותעריף פר כיתה בחינוך המיוחד.

 עלות תלמידדוגמא לבית ספר 8 כיתות (*)
תלמידי רשמי23.275,585
תלמידי מוכש"ר17.454,188
תלמידים בפטור13.963,350
תלמיד תרבותי יחודי12.883,091

(*) לפי ממוצע 30 תלמידים בכיתה.

 עלות כיתה חנ"מלבית ספר 8 כיתות
כיתות חנ"מ רשמי698.045,584
כיתות חנ"מ מוכש"ר698.045,584

רכיב השלמה להוצאות שיפוצים – כאשר הרשות קטנה, והסכום המחושב נמוך מ- 50,000 ₪, תקבל 'תקציב השלמה' נוסף ב-3 רמות. כאשר התקציב נמוך מ 16.5 אש"ח – תהיה השלמה עד 16.5 אש"ח, כאשר התקציב נמוך מ 33 אש"ח – תינתן השלמה לסך 33 אש"ח, וכאשר התקציב בין 33 אש"ח ל 50 אש"ח – תינתן השלמה ל 50 אש"ח.

מענק יובל
בוצע תשלום מענק יובל בנושאים הרלוונטיים.
גני ילדים! בגני הילדים התשלום אינו אוטומטי אלא מבוסס על דיווח פרטני של הגננות הזכאיות. מומלץ לבדוק האם התקציב שהתקבל תואם לדיווח שהועבר.

החזר שכר לימוד
החודש הועבר תקציב עבור החזר שכר לימוד. חשוב לבצע בדיקה בגין אלו עובדי הוראה התקבל תקציב, ולוודא העברת התשלום הנדרש לעובדי ההוראה הזכאים.
שימו לב!

קיימים מצבים בהם מאושר מענק לעובד הוראה, אך פרוצודורלית לא הועלה מסמך לימודים, ולא קיים אישור רכז. במקרים אלו הבעלות לא תקבל תקציב. בכדי לוודא אלו מורים אושרו – פנו למשרד החינוך לגב' ורדה בורובסקי מפקחת השתלמויות עו"ה.