הסעות
בחודשיים האחרונים לא התקבל תקציב הסעות באופן מלא, החודש בוצע שיפוי בגין נובמבר וכן השלמת הסעות חינוך רגיל אוקטובר.

תשלומי אגרות שכפול וחומרים
תקציב חומרים מתבצע בד"כ בתחילת שנת הלימודים, החודש התקבל תקציב חלקי.

חיזוק הכלה והשתלבות
החודש בוצעו תשלומי תקציב ומקדמות:
⇐ תשע"ט – קוזזו המקדמות והועבר תשלום בכפוף לדוח ביצוע שהתקבל.
⇐  תש"פ – עודכנה מקדמה ע"ס 20% לפי מצבת תלמידים חדשה, וכן השלמת מקדמה ל-50% למוסדות שהגישו תכנית עבודה.