בחודש נוכחי מרבית התקציבים התקבלו בהתאם לנתוני שנת תשע"ט. סעיפים מיוחדים:

מוסדות היסודי והחינוך המיוחד
התקבלו מקדמות על בסיס שנת תשע"ח. שיעור המקדמות הינו 80%-100% מנתוני שנה קודמת. מקדמות מחושבות כרגיל על רוב התקנות והסעיפים אך לא על כולם.

מוסדות להכשרת עו"ה
התקבלו מקדמות ע"ב שנה קודמת. מקדמות ידניות שאינן מופיעות בחודש נוכחי במערכת מית"ר.

ניצנים גני ילדים ובתי ספר
בוצע חישוב עבור רשויות שהגישו דוחות ביצוע, במקביל קוזזה המקדמה.

איחוד משכורות:

– החודש בוצע תשלום מקדמה בנושא השאלת מורים על בסיס שנה קודמת. החל מחודש הבא יופחת גובה המקדמה ל- 70% בנושא.
– שאילת איחוד מורים בוצע חישוב לחודשים ספטמבר – אוקטובר 2018 על פי נתוני מערכת במקביל קוזזה המקדמה ששולמה.

ביקורת משרד הבריאות במסגרות לתלמידים אוטיסטים

בחודשים אלו משרד הבריאות מבצע ביקורת שרותי טב"מ במסגרות לילדים אוטיסטים. הבדיקה מבצעת השוואת תקני כח האדם בפועל לתקני כוח האדם שנקבעו בתכנית הטיפולים ע"י משרד הבריאות ובקרת החוסרים. לצורך זה מתבקש המוסד להעביר מצבת כוח אדם מפורטת ברמה יומית, תלושי שכר ודוחות נוכחות. בנוסף נערכים ביקורי שטח במסגרות העמותה. הביקורת מבוצעת ע"י משרדי רו"ח חיצוניים. מועברת טיוטה לתגובה ולאחר מכן צפויים קיזוזים כספיים. הביקורת מבצעת גם בדיקת נושא גביית כספים מהורים בהתאם למגבלות.
החוזר המנחה הינו חוזר משרד הבריאות לאמות מידה לטיפול 6.11.2013: תקן – סך הכל 14 ש"ש לילד במישרין ובעקיפין (עקיפין – ישיבות צוות דווח וכיוצ' המבוצעים ע"י הצוות) גביה – בגנים טיפולים ובמסגרות חוץ רשאי נותן השירות לגבות השתתפות עצמית רק בהתאם לסכומים שאושרו על ידי משרד הבריאות (כ 650 ₪ לחודש סל תוספתי) ובמעונות יום שיקומיים לא יגבו כלל.

תלמידי 07 במוסד על יסודי

תקצוב תלמיד מסלול 07 במוסד על יסודי הינו פי 3 מתלמיד עיוני רגיל. לפיכך חשוב שלא להפסיד תקצוב זה בגין סיבות טכניות.
מי זכאי: תלמיד עם לקות למידה שהחלטת ועדת ההשמה הינה "שיבוץ בכיתת חינוך מיוחד בבי"ס רגיל" אשר לא נמצאה עבורו כיתה לחנ"מ וע"כ משובץ בכיתה רגילה.

תהליך אישור התלמיד:

– על ביה"ס להעביר אל המפקח על החינוך המיוחד בקשה לאישור זכאות למסלול 07 לתלמיד חדש. (עד ה 31.10.18)
– ביה"ס ידווח על התלמיד במצבת התלמידים (מנב"ס) במסלול אישי 07
– המפקח יעביר את טופס הבקשה (נספח 2) חתום על ידו לאישור סופי של האגף לחינוך מיוחד. מומלץ לוודא מול המפקח כי התלמידים אושרו על ידו וכי העביר את הטופס לאגף. (עד ה 30.11.18)
– עד לאישור זכאות התלמיד יופיע התלמיד כשגוי בפורטל שער (יופיע פרצוף אדום)

תלמיד שעבר מוסד לימודים – ביה"ס הקולט נדרש למלא טופס בקשה ולהעביר לחתימת המפקח.
ביה"ס בו יותר מ 40% מתלמידיו קיבלו זכאות בוועדת השמה יועבר לפיקוח על החינוך המיוחד.