פטור מיוחד מהשכרת דירות מגורים למלכ"ר

חוק מס הכנסה (פטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים) קובע פטור מהכנסה מהשכרת דירת מגורים המשמשת למגורים בסכום של עד 5,010₪ לשוכר שהוא יחיד או למוסד ציבורי מאושר .
מהם התנאים לקבלת האישור?

1. המוסד פועל ב1 מתוך 4 התחומים שלהלן: מתן דיור לזכאי משרד השיכון והבינוי, קליטת עליה, בריאות או סעד. אין פטור בפעילות ציבורית בתחומים אחרים כגון פעילות חינוך או תרבות.
2. פעילותו של השוכר בתחומים האמורים אינה למטרות ריווח.
3. השוכר מעמיד את הדירה לשימושו של יחיד, לתכלית אחד מהתחומים האמורים לעיל ובתנאי שאינו עובד שלו. כגון: דירות חוסים של נפגעי נפש.

רשות המיסים פרסמה מדריך להגשת בקשה לפטור ממס על הכנסה מהשכרת דירת מגורים לפי חוק זה. במדריך מפורטים המסמכים שיש להגיש לרשות המיסים לצורך האישור:

> פרטים על פעילות השוכר הכוללים: כתובת השוכר, פרטים על הדירה ובעלות עליה, התחום המזכה בו פועל השוכר, מספר השוהים בדירה, סוגי האוכלוסייה השוהים בדירה, גילאי השוהים בדירה, האם הדיירים בדירה נדרשים לתשלום בגין שהייתם בה, תחילת הפעילות של השוכר בתחום המזכה.
> הרכב הצוות המקצועי של השוכר ומספר עובדיו, לרבות מתנדבים, תוך פילוח לתיאור עיסוקם.
> הגורם המממן והגורם המפנה לשוכר (כגון משרד ממלכתי, ממשלתי וכו').
> הגורם האחראי לתחזוקת הדירה, לאספקה וכו' האם ישנם מטפלות/מטפלים השוהים עם החוסים.
> יש לצרף לבקשה את כל חוזי השכירות, תקנון העמותה ודוח כספי אחרון.
אם קיים לשוכר אישור קודם יש לצרף העתק ממנו.
הבקשה תוגש סמוך למועד התחלת הפעילות מוקדם הניתן. בקשה לחידוש אישור שפג תוקפו – תוגש חצי שנה לפני מועד פקיעת תוקף האישור.

חוק הגמ"חים

ווועדת הכספים בכנסת דנה מזה כשנה בנוסח הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון) (שירותי פיקדון ואשראי בלא ריבית), התשע"ז-2016. בפגישות של משרד האוצר עם איגוד הגמ"חים הגיעו בחלק מהנושאים להבנות, והחוק בשלבים מתקדמים. מטרת החוק להגן על בעלי הפיקדונות. בחוק יקבע היקף הכספים הנדרשים להיות נזילים, שיעור ההון העצמי, מידת האחריות של המנהלים, הרגולטור המפקח, סנקציות וקנסות במצב של אי מילוי הוראות וכן הלאה.
והבשורות נכון להיום:

> בשל התקדמות החוק, רשם העמותות החליט לאשר מתן "אישור ניהול תקין" לגמ"חים המנהלים פקדונות, הכולל נוסח מסויג כי האישור זמני עד תום תקופת ההסדרה.
> במהלך השנה, במסגרת הסדרת חוק הפטק"א, פירסמה רשות המיסים הנחיה לגמ"חים הקטנים אשר מאפשרת להם לא להתאגד כעמותה (או חברה לתועלת הציבור) ולא לפתוח תיק מוסד ציבורי. גמ"ח קטן, לעניין זה הוא גמ"ח שלא מנהל פיקדון בסכום העולה על 50,000 דולר או שסך הנכסים שלו אינו עולה על 50 מליון דולר. גמ"ח כזה, יכול להגיש תצהיר לרשות המיסים על גבי טופס 942 על היותו גמ"ח קטן. אם היקף כניסות הכספים שלו לחשבון עולות על 10 מליון ₪ בחודש, עליו לצרף גם אישור רו"ח/עו"ד על נכונות התצהיר.

הקדשות

הקדש ציבורי הוא מעין של נאמנות במסגרתה בעל נכס (מקדיש) מייעד נכס לטובת מטרה ציבורית מסוימת, אשר תקוים על ידי נאמן. במצב הרגיל, הנכס או הפירות אמורים לשמש למטרה הציבורית לאורך שנים רבות, גם לאחר מות המקדיש, ולכן יש צורך בפיקוח ציבורי של רשם ההקדשות, כדי להבטיח שכוונת המקדיש תקוים.
רשם ההקדשות פירסם הנחיות חדשות להתנהלות הקדשות ציבוריים בהתאם לחוק הנאמנות, התקנות והפסיקה.
מצ"ב קישור.

הצוות הבין משרדי להקלת הנטל הרגולטורי

במסגרת תהליך שבוצע בין החודשים מרץ – נובמבר 2017, ע"י צוות בין משרדי להקלת הנטל הרגולטורי, גובשה תוכנית להעברת מידע בין רשם העמותות, החשב הכללי ונציבות מס הכנסה לשם ביטול הצורך בדיווח כפול לרשויות של עמותות, ואיחוד דרישות. התכנית צפויה לבטל בסה"כ 20 פעולות, ביניהן הגשת טפסים, מילוי פריטי מידע ודרישות בירוקרטיות. מירב המידע יוזן על ידי העמותה בדוח המילולי באופן מקוון בעת הגשת בקשה לאישור ניהול תקין והוא יועבר לחשכ"ל ולנציבות מס הכנסה באופן אוטומטי. משמעות הדבר היא כי הדוח המילולי נהיה משמעותי יותר ויותר.
במהלך הדיונים צפו ועלו דרישות נוספות מהמלכ"רים להקלה על מלכ"רים קטנים ולהקלת הנטל על ידי צעדים נוספים, אולם להם טרם ניתן מענה עד כה.

מלכ"רים כפלטפורמה לטרור

הרשות לאיסור הלבנת הון ומימון טרור פירסמה מסמך בנושא תסמיני הלבנת הון ומימון טרור הקשורים לפעילותם של ארגונים ללא כוונת רווח. הרשות מפרסמת לציבור דוגמאות לפעולות העשויות להעיד על הלבנת הון ומימון טרור. בין הפעולות המצוינות:

> שימוש במתווכים (כגון ישויות ציבורית ועורכי דין) כדי לתרום או לקבל כספים מאלכ"ר;
> שימוש בנאמנויות בהקשר של גופי צדקה.
> שיקים שמקורם בצ'יינג'ים המופקדים בחשבון.
> פיצול תרומות לסכומים הנמוכים במעט מסף הדיווח הקבוע בחוק.
> שימוש בבלדר "בלתי שגרתי" (כגון, קשישים או בעלי מוגבלויות) בכדי להעביר מזומנים לחו"ל.
> שימוש בבלדרים להעברת מזומנים לאזורים שהינם בסיכון גבוה למימון טרור.

מצ"ב קישור להנחיות

עדכון חוברת הנחיות להתנהלות עמותות

במהלך חודש מרץ 2017 עידכן רשם העמותות את חוברת הוראות ניהול תקין. השינויים הינם מינוריים ועוסקים בהנחיות לעניין כפיפות המבקר הפנימי ודיון בממצאיו, פעילות עסקית, עמותות בניה, גמ"חים וחובת גילוי לגבי מי שנתמך מישות מדינית זרה.