החודש פורסמו תעריפי אגרות החוץ בחינוך המיוחד. התעריפים מיועדים להתחשבנות בין הרשויות המקומיות וכן בעלויות החינוך.
רשות חינוך אחראית לשיבוץ ילדי החינוך המיוחד בתחומה, כאשר הרשות 'שולחת' את הילדים לרשות אחרת, או לחילופין משבצת את הילד למוסד מוכר שאינו רשמי, על הרשות ה'שולחת' להעביר דמי השתתפות – אגרות חוץ. התשלום מיועד להוצאות תפעוליות שמושתות על הרשות המקומית, ואינן מתוקצבות ע"י משרדי ממשלה.

התעריף נקבע מדי שנה ע"י וועדה משותפת למשרד החינוך ולמרכז השלטון המקומי, ומשתנה בין סוגי הלקויות, שכבה, וכן בין כיתת חנ"מ במוסד חינוך מיוחד, לכיתת חינוך מיוחד במוסד רגיל.
תעריף הבסיס נע בין 3,550 ₪ בגני ילדים – לקויות קלות, ל 9,198 ₪ לשנה בלקויות קשות.

על תעריף הבסיס מתווספות תוספות שונות בהתאם למסופק ע"י הרשות/ הבעלות: פסיכולוג, שמיה, סיעת תגבור מוסדית, מגמות לימוד, בריכה טיפולית, תל"ן כיתתי ומשרות ספרן ברייל ומתורגמן.

השנה עודכנה התעריפים לעומת שנה קודמת בכ- 80-200 ₪, תלוי בסוג הלקות.

קישור לחוזר מנכ"ל