תזכורת! בקשת פטור ארנונה מוסדות ציבור תוגש עד ה 1 לאפריל

והפעם – בעקבות עדכון החקיקה – מוסדות נוספים יכנסו לתחולת הפטור.
כאשר למוסד זכאות לפטור מלא, כמובן חשוב שלא להסתפק ולהגיש בקשה לפי סעיף 5 (י) פטור חלקי
חשוב לזכור כי כל מוסד מגיש בקשה על המוסד שלו ולא יכול על מוסד אחר.

לאישור פטור חלקי חדש – הגשה לרשות וגם לממונה על המחוז – הפטור מתקבל לשלוש שנים
שמירה על המשך פטור – בשנה השניה והשלישית – מסירת תצהיר כי לא נשתנו הנסיבות.

מי זכאי לפטור מלא?
בהתאם לסעיף 5 ג(ה) לפקודה מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938

מוסדות דת:
בית תפילה (בי"כ, כנסיה, מסגד). לרבות מבנה שייעודו העיקרי תפילה ולימוד תורה / מקווה / בית קברות.
ועדת הכספים אישרה לקריאה ראשונה ביום 17.1.17 הצעת חוק שתכליתה לכלול ישיבות ובתי מדרש בחוק המקנה פטור מארנונה לבתי כנסת המשמש גם כבית מדרש – פטור מלא.

מוסדות חינוך:
לתשומת לב – מוסד חינוך לפי חוק לימודי חובה – לפיכך מותנה ברישיון. (למוסד ללא רשיון יש להפעיל את הפטור החלקי סעיף 5 (י) שתוקן בשנת 2017 והכליל הדגשה כי אין חובה לרישיון).
מעון יום / מוסד חינוך (לומדים או מתחנכים באופן שיטתי יותר מ-10 תלמידים עד גיל 18 שנים ) – בית ספר כמשמעותו בחוק פיקוח על בתי ספר. / בית ספר מקצועי / מבנה שמוחזק בידי תנועת נוער שאושר ע"י השר / מדרשה תורנית

מוסדות רווחה:
מקלט לנשים מוכות / מעון לילדים ולנערות בסיכון / מפעל מוגן / מסגרת יומית שירות שיקום ותעסוקה לנכי נפש או לאנשים עם מוגבלות.

אחר:
(חדש משנת 2015) עד 200 מ"ר משטח מערכת לייצור חשמל על ידי שימוש באנרגיית השמש.

מי זכאי לפטור חלקי? 
תשלום חלקי בשיעור 33% – בהתאם לסעיפים 4 ו – 5 לפקודה מסי העיריה ומסי הממשלה (פיטורין), 1938

סעיף 4 – בהתאם להחלטת הממונה על המחוז. פטור חלקי לצמיתות. אין קריטריונים והגדרות ברורות.
סעיף 5(א) – 5(ט) – אישור הרשות ללא צורך באישור הממונה. מתייחס להקדש צדקה, בית קברות, מגרש משחקים, חברת צער בעלי חיים, מבנה ספורט. לגבי כל אחד מהם כדאי לבדוק היתכנות לפטור מלא.
סעיף 5 (י) – בהתאם להחלטת הממונה על המחוז. פטור חלקי ינתן לשלוש שנים, בשנה שניה ושלישית יש להגיש תצהיר.

קריטריונים להחל סעיף 5 (י) קבלת פטור חלקי מוסד מתנדב לשירות הציבור:
עיקרי קריטריונים מתוך חוזר מנכ"ל משרד הפנים 2/99. נועדו להבטיח כי המוסד פועל שלא למטרת רווח:

• המוסד אינו פועל למטרות רווח – הגדרות כמו חוק העמותות. בין היתר הדגשה על סכום גביה ממשתפים בסכום הנמוך ממחיר שוק ושנועד לכסות עלויות ולא לייצר רווח.
• שטח בו מתבצעת פעילות עסקית לא ייהנה מפטור – אם קיימת אפשרות לפיצול השטח באופן מוגדר, יתקבל פטור על שטח הפעילות בלבד. מבחני פעילות עסקית דומים למבחנים המוצגים ע"י רשם העמותות וע"י ועדת פריש לעניין סעיף 46.
• תשלומי השכר בעמותה סבירים:
> שכר סביר הינו בהתאם לחוזר משרד האוצר "שכר והסכמי עבודה" בנושא "מנהלים כלליים במשרדי ממשלה ונושאי תפקידים מקבילים". בדיקת השכר היא: בדיקת שכר ברוטו! כ 40 אש"ח לחודש.
> העסקת בני משפחה של מפעילי המוסד ופטרוניו – בתנאי שלא יותר מ 25% מכלל המועסקים ומכלל השכר המשולם על ידי המוסד. כלומר: העמותה נבדקת גם מבחינת מנהל תקין בהתאם לרשם העמותות (מגבלה של עד 10% קרובי משפחה של חבר ועד) וכן מגבלה נוספת של 25% (קרובי משפחה של חברי ועד + של כל בעל תפקיד). אם בוצעה בעמותה ביקורת עומק של החשכ"ל ושל רשם העמותות והתקבל אישור, עדיין לא קיימת "ערובה". העירייה יכולה למנות רו"ח מבקר מטעמה ולבדוק שוב את הממצאים.
• פעילות המוסד משרתת בעיקר את תושבי אותה הרשות המקומית – 51% מהנהנים
עדכון חקיקה חדש משנת 2017: אם עיקר פעילות המוסד בענייני בריאות, רווחה או חינוך לתלמידים עד גיל 25 – יאושר הפטור גם אם לא רוב הנהנים תושבי הרשות (תושבות הינה לפי הרשום בתעודת הזהות). כמוכן שכאשר יש במבנה מספר פעיליות – תבחן כל פעילות לגופה.
• פעילות כללית ולא מקרה ספציפי, כלליות והמשכיות הפעילות לאורך זמן
פעילות המוסד קיימת לפחות 24 חודשים (תאריך התאגדות + אישור ניהול תקין מרשם העמותות.
• לעמותה לפחות 25% הכנסות ממקור עצמי שאינו ממשלתי
התמיכה הממשלתית ו/או העירונית שניתנת למוסד אינה עולה על 50% מהכנסותיו הכוללות של המוסד. במידה שהתמיכה עולה על 50% ונמוכה מ-75% רשאי הממונה על המחוז לאשר עפ"י המלצת הרשות.
• שימוש בנכס
הנכס רשום על שם המוסד ברשות המקומית ותואם לשטח בנסח טאבו/הסכם שכירות.
גודל הנכס סביר ביחס להיקף הפעילות ומשתמשים בכל החלק בגינו מבוקש פטור.
הנכס אינו משמש אדם או גוף אחר.

חוזר מנכ"ל משרד הפנים 1/12: כולל הבהרות ביחס למוסד המחזיק בדירות מגורים:

מוסד מתנדב המחזיק בנכס המשמש למגורים לא יקבל אישור להנחה בארנונה אלא אם כן מתקיימים התנאים הבאים:

א. הנכס משמש אך ורק למגורים של יחידים אשר השירות ההתנדבותי שניתן על ידי המוסד מכוון עבורם.
ב. מגורי היחידים בנכס מהווים חלק מתכלית פעילות המוסד והם נדרשים ומתחייבים לצורך קיום פעילות התנדבותית סדירה ושיטתית.
ג. מגורי היחידים בנכס מתחייבים לצורך מתן השירות הניתן ליחידים האמורים על ידי המוסד המתנדב, והשרות לא יינתן להם על ידי המוסד, אלא בכפוף למגוריהם בנכס המגורים האמור.