מאחר ובסוף החודש חל מועד אחרון להודעת פיטורים, מומלץ לבחון מידית את ההליך הנערך במוסד לגבי כללי שימוע ופיטורין ככל עובד. להלן מספר הדגשות הרלוונטיות למוסדות חינוך:

• מועד אחרון להודעת פיטורי מורים:

31 במאי. לאחר מועד זה, לא ניתן לפטר מורה, ויש להעסיקו למשך כל שנת הלימודים הבאה או לשלם שכר כאילו מועסק.

• תוקף הפיטורין

ה 1 בספטמבר (תחילת שנת לימודים הבאה) ומשכך המועד החוקי לתשלום הפיצויים הינו יום כניסת הפיטורין לתוקף, תחילת שנת הלימודים. גם כאן, חודש עיכוב יגרור פיצוי הלנת שכר.

• עובדים שאינם כפופים לתקנות עובדי הוראה

למשל סייעות, עובדי פרא, עובדים במוסדות פטור ותרבותי יחודי וכן הלאה. לא קיימת בהירות האם ועד כמה חלה חובה לפטר לכל המאוחר עד סוף מאי. בפרקטיקה, ברוב פסקי הדין, הוכרע לטובת העובד. מאחר והמועד נקבע לצורך מתן הזדמנות לעובד לאתר עבודה חילופית, נקבע כי כלל עובדי מוסד החינוך זכאים להגנת הזמן.

• הקטנת היקף משרה

האם נחשב להרעת תנאים ויש לפעול כהליך פיטורין מלא. במקרים בהם צפויה הפחתה משמעותית לעובד יש להודיע על כך מראש- בדומה להודעה על פיטורין, וזאת בכדי למנוע מצבים בהם יטען העובד שמדובר בהרעת תנאים משמעותית, וממילא – בפיטורין. הפחתת שעות בשיעור שאינו מהותי אינה מחייבת הודעה מראש כהודעה על פיטורין. בפועל, יש לשים לב, כי הפחתת שעות גוררת פעמים השלכות נוספות כמו למשל ביטול זכאות לתוספת אם – ובמקרים אלו העובד עלול לטעון בצדק כי מדובר בהרעת תנאים מומלץ להיזהר ולנהוג כהפחתה משמעותית ולבצע הליך שימוע ופיטורין. במקרה ובמוסד נהוג היה להודיע על כל שינוי מראש, גם בשינוי שאינו מהותי, מומלץ גם כן לנהוג בזהירות יתרה. אפשרי כי לקראת שנת הלימודים הבאה, יעדכן המוסד את העובד לגבי שינוי מדיניות. למשל: "תקן שנתי אינו מחייב לתקן בשנה הבאה. יש לקבל שיבוץ תקן שנתי מדי שנה מאת הממונה"…. בכך יוכל להקל, בכל שינוי שאינו מהותי, לכל הפחות החל משנה הבאה.

• עובדים שאינם קבועים

במוסדות חינוך מקובל להעסיק עובדים ממלאי מקום שאינם קבועים (תקן משתנה), תהליך הפיטורין יערך בדומה לעובדים כלליים שאינם עובדי הוראה. הגבלת פיטורין לעובדת לפני ואחרי לידה קיימת גם בעובדים שאינם קבועים, למעט במקרה שסוכם בכתב מפורש עם העובדת "הסכם העסקה לתקופה" ואזי מותר להפסיק להעסיקה גם בתקופות האמורה. תקופה יכולה להיות לכל היותר עד שנה. מומלץ לחתום עם עובדות מלוי מקום "הסכם העסקה לתקופה" כאשר בטווח התקופה העובדת תועסק מעת לעת בהתאם לצורך. לתשומת לב: הסכם לתקופה נוספת מצטרף להסכם קודם (אלא אם הייתה הפסקה של 6 חודש) ולפיכך אין אפשרות לחתום הסכם לתקופה יותר משנה.

%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d