מכתב פיטורין // הגבלת פיטורין // מועד תשלום פיצויים // תחשיב

מכתב פיטורין (הפסקת העבודה)

> הודעה על הפסקת העבודה (מכתב הפיטורין) תינתן בכתב בלבד.
> אין נוסח או נתון מחייב שיש לכלול במכתב. מקובל לציין כי "בהמשך לשימוע שנערך מיום..".
>  מכתב הפיטורין צריך להיות מנומק. אין לציין נימוק שלא הובא לידיעת העובד בשימוע.
> הודעת פיטורין תעשה לפחות חודש מראש לפני מועד הפיטורין. אי הודעה מראש תזכה את העובד בשכר.
> חובת ההודעה מראש משתנה בהתאם לוותק העבודה. עובד שעבד פחות משנה, יום אחד בשל כל חודש עבודה מחצית שנה ראשונה; יומיים וחצי בשל כל חודש עבודה במחצית השניה. אחרי שנה – חודש.
> עובד בשכר שעתי זמן ההודעה נמוך משמעותית. יום אחד בשל כל חודש עבודה בשנה הראשונה. בשנה השניה 14 יום וכל חודש מתווסף חצי יום, סך הכל מקסימום 20. משנה שלישית 21 ימים, וכל חודש מתווסף חצי יום סך הכל מקסימום 27 ימים. לאחר שנת עבודתו השלישית – של חודש ימים.
> עובד שנעדר בימי ההודעה מראש, ינוכה משכרו עבור הימים בהם נעדר וכן ניכוי נוסף (כפול).

הגבלת פיטורין

בהתאם לחוק עבודת נשים, אין לפטר עובדת בחודשי הריון ועד 60 יום לאחר חזרתה מחופשת הלידה. כמוכן עובד החוזר ממילואים חלה הגבלה על פיטוריו למשך 30 יום.
> לתשומת לב! רבים טועים לחשוב כי סיבות פיטורין על בסיס אובייקטיבי מספקות אליבי לפיטורין גם בתקופה האסורה בפיטורין.

למשל במקרה של צמצום סניף או סגירתו, הפרטת פעילות וכן הלאה. מקרים אלו אומנם נחשבים למקרים מיוחדים אולם בתקופת הגבלת הפיטורין אין אפשרות לבצע פיטורין אף לא במקרים מיוחדים ללא אישור מפורש תמ"ת! ניתן להגיש בקשה לאישור מיוחד לפיטורין מוועדת התעסוקה במשרד התמ"ת. בד"כ הליך קבלת האישור לוקח חודש ויותר מכך וחשוב להתחיל מבעוד מועד. ידרשו חוות דעת, הוכחות ויתכן גם זימון העובד לשמיעת קולו. על מנת לקצר הליכים המוסד יכול לסמן בטופס הבקשה כי הינו מוותר על הזכות להופיע בפני הוועדה ומסתפק בהגשת הבקשה. מצ"ב קישור לטופס.

תשלום פיצויי פיטורין

> המועד

המועד החוקי לתשלום הפיצויים הינו יום כניסת הפיטורין לתוקף.
עיכוב תשלום הפיצויים מעבר ל-15 יום ועד ליום ה- 30 – יתווספו לסכומי הפיצויים הפרשי הצמדה.
עיכוב תשלום הפיצויים מעבר ליום ה- 30 יגרור בנוסף להפרשי הצמדה תשלומי הלנה בשיעור 20%(!) בעבור כל חודש עיכוב.
המלצתנו היא כי במקרים שקיים חוסר וודאות לגבי הסכום הסופי, ישולם הסכום שאינו מוטל בספק. השלמת פיצויים והגשת טופס 161 עדכני, אפשרית.
כספי פיצויים שהעובד זכאי לקבלם מקופת פיצויים אישית, אינם באחריות המעסיק ואינו מחויב לפיצוי הלנה ובלבד שהודיע לקופת הגמל תוך 15 יום ממועד תשלום הפיצויים- על הסכמתו לתשלומם.

> תחשיב

תחשיב הפיצויים נעשה בהתאם לסכום שכר אחרון למשרה מלאה, מוכפל בשנות עבודה, מוכפל בהיקף משרה ממוצע בכל השנים.
המעביד ישלים לעובד את ההפרש בין חבות הפיצויים לנצבר בקופת הפיצויים שהופרשה. מעסיקים שמחילים סעיף 14 על הפרשותיהם – קופת הפיצויים שייכת במלואה לעובד, מנגד, גם כאשר הסכומים שנצברו אינם מכסים פיצויים מלאים, המעסיק אינו נדרש להשלים. מעסיק המפריש במסגרת פנסיה חובה, ככל שההפרשה פחותה מ 8.33%, ידרש תשלום פיצויים על השיעור שלא הופרש.

> פיצויי פיטורין פטורים ממס

הפיצויים עד תקרה של 12,200 ₪ בגין כל שנת עבודה בגינה חושבו הפיצויים (התקרה מתעדכנת מעת לעת). במקרה ותחשיב הפיצויים נמוך מהתקרה, ניתן להגיש בקשה להגדלת סכום פטור עד 150% מהסכום המחושב, כל עוד פחות מתקרת הפטור. בקשה זו בד"כ מאושרת.
על מנת להינות מהפטור, על המעסיק חלה חובה לוודא כי העובד לא נהנה בשנים אלו מתשלומי פיצויים פטורים. יש לקבל הצהרת העובד בטופס 161א. במידה וגובה סכום הפיצויים מעל התקרה, או העובד אינו עומד במכלול התנאים של טופס 161, ימציא העובד אישור ניכוי ממס הכנסה. ישנם מעסיקים המחייבים בכל מקרה את העובד להעביר אישור ניכוי מס. בפועל, בהתקיים התנאים ובהתקבל הצהרת העובד, אפשרי לחשב לבד ואין צורך לעכב את מתן הפיצויים עד קבלת אישור הניכוי.

%d7%9e%d7%97%d7%a9%d7%91%d7%95%d7%9f-%d7%a4%d7%99%d7%a6%d7%95%d7%99%d7%99%d7%9d