משנת 2017 גם עצמאים מחויבים להפריש לעצמם לביטוח פנסיוני.
ההפקדה תבוצע עד לתום שנת המס. עצמאי שלא יפקיד עלול להיקנס

מי שטרם ביצע הפרשה – זה הזמן למהר ולבצע הפרשה.
תשלומים שהופקדו עבור העצמאי כשכיר, יכולים להיות מופחתים מתקרת ההכנסה החייבת בהפרשה לפנסיה.
שליש מהכספים יופרשו לטובת רכיב התגמולים ושליש יופנה לטובת רכיב דמי האבטלה.
במדרגת הכנסה נמוכה ההפרשה מתקזזת בקירוב כנגד קיטון בהפרשות לביטוח לאומי

הפרשת עצמאי לפנסיה

מדרגת הכנסהאחוז הפרשה
לפנסיה
עד ל-4,837 ₪4.45%
4,637 -9,673 ₪ 12.55%

חובת ההפרשה לא חלה על:

• עצמאי מתחת גיל 21 בתום שנת המס.
• עצמאי מעל גיל 60 בתום שנת המס.
• לא מלאו 6 חודשים לרישומו כעצמאי עד לתום שנת המס.
• עצמאי שמלאו לו 55 שנים ביום תחילת החוק.

בעניין זה: ראה גם ניצול תקרת הפקדות לקופות פנסיה וקרן השתלמות.