בדיקת שלמות הוצאות
מומלץ לבדוק האם לא שכחת לכלול הוצאות. התמקד בהוצאות ששולמו באמצעי תשלום פרטיים, כרטיס אשראי פרטי או באמצעות ה"ק . מנוי? חניה? ביטוחים?
אם חלק מהפעילות שלך מבוצעת בבית או במקום עיסוק נוסף, וודא כי הוצאות המקום נכללו: ארנונה, מים, חשמל וכן הלאה.

בדיקת עיתוי הכנסות והוצאות
באופן כללי, דחיית הכנסות והקדמת הוצאות תביא להקטנת חבות המס בשנה השוטפת. כמובן שיש לבצע דחייה כזו אך ורק באופן חוקי. בהתאם לחוק ההסדרים צפוי כי מס חברות ירד בשנת 2017 ל24%, ובשנת 2018 ל23%. לפיכך דחיית הכנסות עשויה להוביל לחבות מס נמוכה יותר.
הצעת החוק טרם אושרה סופית, חשוב לעקוב בימים הקרובים אחר עדכונים נוספים.

מתן תרומות לגופים בעלי אישור 46
תרומות לגופים מוכרים מזכות בהנחת מס של 35% מהתרומה. לתשומת לב, תאריך פירעון התשלום חייב להיות ב-2016. תרומות בשקים עתידיים יובאו בחשבון רק בשנת פרעון השיק. הקבלות צריכות להיות מקוריות! על הקבלה צריך להיות מצוין כי לעמותה סעיף 46. ליתר בטחון מומלץ לבחון האם לעמותה זכאות לפי הסעיף כאמור באתר מ"ה. כאשר מדובר בסכומים גבוהים יתכן ומס הכנסה יבקש אסמכתא לתשלום ולכן מומלץ לבצע תרומות משמעותיות בהעברה בנקאית או בשקים ולא במזומן.

תשלום לביטוח לאומי
52% מהתשלום לביטוח לאומי כעצמאי נחשב כהוצאה ומפחית את ההכנסה החייבת במס.

ניצול תקרת הפקדות לקופות פנסיה וקרנות השתלמות
1. קופת גמל לתגמולים לעמיתים עצמאים:
יחיד המפריש לפנסיה עד לסכום של 33,408 ש"ח בגין הכנסתו, כלומר 16% מהכנסתו שעד תקרת הכנסה של 208,800₪ לשנה ,זכאי להטבות מס. ההפרשה מתחלקת לשני חלקים:

> הפרשה לצורך קבלת זיכוי מס (זיכוי של 35% מהסכום ששולם לצורך שמירת זכויות הפנסיה או 25% זיכוי על סכומים ששולמו לביטוח חיים). – מוגבלת לעד 5% מתקרת ההכנסה שהם 10,440 ₪ (עליהם ייהנה מזיכוי מס של 3,654 ₪).
> הפרשה לצורך קבלת ניכוי (הוצאה נוספת המקטינה את ההכנסה) – מוגבלת לעד 11% נוספים מתקרת ההכנסה. שהם 22,968 ₪ (בהנחה שליחיד שיעור מס 31% חסכון נוסף של 7,120 ₪). סה"כ כאמור הפרשה של עד תקרה 33,408 ₪ וחסכון מס של כ 10,700 ₪.
תקרת ההפקדה לפיצויים עבור בעל שליטה המוכרת לחברה כהוצאה, עומדת על 12,230 ₪

2. הפרשה לקרן השתלמות לעצמאים:
ע"פ סעיף 17 (5א) לפקודת מס הכנסה יכול גם עצמאי ליהנות מהטבת מס בגין הפקדות לקרן השתלמות. הפקדות לקרן השתלמות עד תקרה של 7% מההכנסה כעצמאי, ולא יותר מהכנסה של 261 אש"ח.
הטבת המס היא רק על 4.5% אשר יחושבו כהוצאה מוכרת לצרכי מס. כלומר תקרת הפקדה 18,270 ₪ כאשר עד 11,745 ש"ח מתוכם יוכרו כהוצאה ויקטינו את ההכנסה לצורכי מס. (כלומר 2/3 מהסכום שהופרש יחשב כניכוי / כהוצאה).