בהמשך להסכמים הקואלציונים אותם הובילו ח"כ הרב פורוש סגן שר החינוך וח"כ הרב גפני יו"ר ועדת הכספים, ובהמשך לועדת כספים שהתקיימה לפני כחודשיים, התקיים בשבוע שעבר דיון נוסף בוועדת הכספים ביוזמת ח"כ גפני. בהתאם לתסקיר שערך משרדנו, תקצוב תלמידי מוכש"ר ופטור נמוך בעשרות אחוזים משיעור התקצוב המוצהר.
פער בתקצוב שכר הוראה נובע הן ממספר שעות ההוראה אשר אינן כוללות שעות תוספתיות המוקצות למוסדות רשמיים, והן מערך לשעת הוראה אשר מתוקצב בחסר.
בנוסף, פערים בגין תקצוב בעבור הוצאות שאינן שכר הוראה כמו בינוי נגישות והצטיידות, תוכניות תוספתיות צהרונים וקיטנות והסדר חלקית של תקציבי תפעול מול הרשות המקומית.
הדיון האחרון התמקד בפער השעות, בחתירה לכלילת מלוא שעות ההוראה בתחשיב ההקצאה גם למוסדות מוכש"ר ופטור. להלן פערי תקצוב עבור שכר הוראה בהתאם לדוח משרד החינוך:

 תלמיד במוסד רשמיתלמיד במוסד מוכר שאינו רשמיתלמיד במוסד פטור
שיעור תקציב מוצהר100%65%-75%55%
עלות תלמיד לשנה15,7826,3324,245
שיעור תקציב בפועל100%40%27%