בימים אלו פורסם נוהל פתיחת מוטב לצהרונים לשנת תשע"ט. בהתאם להחלטת ממשלה 2659 מלפני יותר משנה, צהרונים יהיו יכולים להיות מופעלים ע"י משרד העבודה והרווחה במקביל לפרוייקט ניצנים והם נועדו להפעלה באשכולות אשר זכאות השתתפות משרד החינוך בפרוייקט ניצנים מזערי. הגשת הבקשה עד ל 31.12.2018. סבסוד הורים זכאים יעשה רק ממועד אישור מוטב למפעיל הצהרון. ההשתתפות במימון תינתן בכפוף למגבלת התקציב בשיטת כל הקודם זוכה.

גורם מתקצב / מסבסד
פרוייקט
משרד החינוך
ניצנים
משרד העבודה והרווחה
צהרונים
טווח גילאיםגיל 3-8
גנים ובתי ספר
גילאי 2.9-5.9
(אלא אם אישרו שנה נוספת)
אשכול רשותאשכולות 1-5 השתתפות משמעותית.
היתר שולית וזניחה.
אשכולות 6 ועד 10
גורם מפעילהפעלה באמצעות הרשות המקומית או מפעילים זכיינים מטעמההפעלה באמצעות מוטבים פרטיים
זכאי להשתתפות המשרדכלל התלמידים המשתתפים בתוכניתהשתתפות במימון להורה זכאי בלבד לפי מבחן תעסוקה והכנסה
סטנדרט הפעלההתחייבות לפעול בהתאם לרמת השרות והכללים של מסגרת תוכנית ניצנים

לצורך הפעלת הצהרון נדרש רשיון הפעלה או אישור ממשרד החינוך. (קיצור דרך: במידה שהצהרון פועל במבנה של מוסד חינוכי (מוכר שאינו רשמי) בעל רישיון הפעלה, או במקרה שפועל במבנה של מוסד חינוך רשמי). כמוכן יש להמציא מסמכי עוסק, ניהול ספרים וכן הלאה.

מפעיל הצהרון נדרש למלא כתב התחייבות (נספח 3) בין היתר נדרש המפעיל להפעיל הצהרון בהתאם להוראות שקבע משרד החינוך במסגרת תכנית "ניצנים" בשינויים המחוייבים, לרבות לעניין שעות פעילות הצהרון, הפעלת חוגי העשרה (לפחות חוג אחד בשבוע), מספר ילדים מקסימאלי, היקפי כח האדם (שני עובדים עד 30 ילד. תוספת כוח אדם שלישי תאפשר קליטה של עד 35 ילד), קיומו של ביטוח, מתן ארוחת צהריים חמה ומזינה בהתאם לנהלי משרד החינוך והבריאות (נושא זה דרוש עיון שכן בקול קורא ניצנים קיימת שורה התחייבות של ספקי מזון ויש לבחון כיצד ניתן להשליך על מפעיל צהרון פרטי המספק מזון עצמאית).