מי הוא צד קשור?

ישנן הגדרות שונות לדיווח במסמכים שונים:

ע"פ חוק העמותות- דוח מילולי:
• חברי העמותה וקרוביהם.
• עובדי העמותה וקרוביהם.
• תורמים שתרמו בשנה כלשהי לעמותה סכום העולה על 25% מהמחזור שלה באותה שנה, וקרוביהם.
• תאגיד, אשר אחד מהמפורטים לעיל, משמש בהם כנושא משרה או מחזיק בבעלות ב-25%.

קרוב – אח, הורה, הורי הורה, צאצא, צאצא של בן הזוג או בן זוגו של כל אחד מאלה.

ע"פ לשכת רואי חשבון בישראל – דוח כספי:
• חברי העמותה אם יש בה פחות מ-10 חברים.
• חברי ועדת ביקורת
• מי שרשאי למנות את המנכ"ל או את יו"ר הועד
• מי שמחזיק ב10% או יותר מכח ההצבעה במלכ"ר או מהסמכות למנות בו מנהלים
• בני זוג, קטיניהם ותאגידים בבעלותם (25%) של אלה.

ע"פ הוראות החשכ"ל – בקשות תמיכה:
• מלכ"ר אחר לו קשרים כספיים עם העמותה.
• אדם ו/או גוף משפטי אחר הנותן שירותים ו/או הנותן הלוואות לעמותה והקשור קשר משפחתי / משפטי / עסקי למי מחברי העמותה.
• מלכ"ר לו חברי ועד ו/או חברי ועדת ביקורת או מנהלים המשותפים לו ולעמותה .

מה המשמעות לצד קשור?

מותר לבצע עסקאות עם צדדים קשורים! אך יש לדווח על כך בדוח הכספי / בדוח המילולי / בבקשת תמיכה / בנוהל תקצוב
• בעת ביקורת, עסקאות עם צדדים קשורים נבחנות בזכוכית מגדלת. לדוגמא: עמותה שוכרת נכס מחברה שבעליה הם חברי הועד. לאור הדיווח, הרשויות עשויות לבדוק: קיום הסכם חתום. תהליך קבלת ההחלטה בעמותה. האם נבדקו הצעות מחיר נוספות? האם התמורה הולמת? וכו'
• חברי ועד/ועדת ביקורת אינם רשאים לקבל שכר מצד קשור.