אושר חוק הפיקוח על הצהרונים

מטרת הצעת החוק היא לפקח על תנאי הצהרונים, כך שהורים יקבלו צהרון איכותי ומפוקח בסטנדרט ארצי אחיד, ידרשו בתשלום בסיסי עם רף מקסימום ולא מעבר לכך. התקנות הנדרשות בעקבות החוק, טרם הותקנו.
אילו צהרונים יכנסו לתחולת החוק?

"צהרון" – מסגרת חינוכית בלתי פורמלית, המשמשת לשהות יומית של ילדים עד כיתה ג', אשר פועלת בשטח מוסד חינוך לאחר שעות הלימודים או בתקופות של חופשות לימודים במהלך שנת הלימודים, ופועלת עם סיום הלימודים במשך חמישה ימים בשבוע.

ומתקיים בה אחד מאלה:

(1) היא פועלת בשטח מוסד חינוך, למעט מוסד חינוך שהמדינה או רשות מקומית אינן משתתפות בתקציבו, במישרין או בעקיפין;
(2) היא מופעלת על ידי רשות מקומית או מי מטעמה בשטח מרכז קהילתי;
(3) היא מופעלת על ידי חברה ממשלתית בשטח מרכז קהילתי;

בהתאם לכך כפופים לחוק:

  • צהרונים שמפעילה רשות מקומית במוסדות חינוך במישרין או בעקיפין.
  • צהרונים שמופעלים ע"י גורמים חיצוניים בשטחי המתנסי"ם.
  • לפי הגדרה זו, נכללים בחוק גם צהרונים פרטיים שמופעלים במוסד מוכר שאינו רשמי, אף במבנה פרטי. בסעיף 38 לחוק, נקבע כי השר יהיה רשאי להחריג צהרונים פרטים שפועלים במבנה פרטי:

השר רשאי לפטור מתחולת חוק זה צהרונים שפועלים במקרקעין בבעלות גוף פרטי או שנשכרו מגוף פרטי, ובלבד שמפעיל הצהרון הוא גוף פרטי; לעניין זה, "גוף פרטי" – מי שאינו משרד ממשלתי או יחידת סמך שלו או מוסד אחר ממוסדות המדינה או רשות מקומית, לרבות תאגיד שבידי רשות מקומית לפחות מחצית מההון או מחצית מכוח הצבעה בו או הזכות למנות לפחות מחצית ממנהלי התאגיד.

אילו תחומים כלולים בתחולת החוק?

  • תעריפים – צפוי כי מחירי ניצנים יאומצו גם בחקיקה. כרגע עומד על 650 ₪ לחודש צהרון בסיסי ו 935 ₪ לחודש צהרון משודרג. ראה התייחסות בהמשך.
  • הזנה – בפרוייקט ניצנים / ציל"ה ההזנה מבוצעת שלא ע"י הזכיין המפעיל. הרשות המקומית עומדת בקשר ישיר עם ספק ההזנה בהתאם לתפריט הדוק ולפיקוח קפדני לצד מחוייבות לספק ארוחות מיוחדות לילדים עם רגישות מיוחדת וסוכרתיים. טרם הובר באיזה אופן יבוצע פיקוח על צהרונים שאינם מופעלים תחת פרוייקט ניצנים ובהתאם לעמדת משרד הבריאות – המשרד אינו ערוך לבקרה שכזו.
  • תנאים פיזיים, סביבתיים ובטיחותיים.
  • סל השירותים שינתן בצהרון. לרבות סדר יום, התכנית החינוכית, המזון שיוגש, וכן הוראה על איכות השירותים כולל הנחיות על תדירות השירותים ובידי מי יסופקו.
  • ממלאי תפקידים בצהרון – תוך מגמה לחייב כי עובדי הצהרון יהיו בעלי הכשרה ותעודת הוראה.
  • גודל קבוצה ויחס אנשי צוות נדרשים למספר הילדים.

סבסוד להורים באמצעות תכנית 'ניצנים' 

החוק מחייב את כלל הצהרונים ללא קשר לקבלת התקצוב. בנפרד, ו"לכאורה" ללא קשר קיים תקצוב בהתאם לקול קורא ניצנים (לשעבר ציל"ה).
בקול קורא שיצא מוזמנות הרשויות המקומיות להגיש בקשות לתכנית 'ניצנים'. תכנית סבסוד לצהרונים תורחב לכל האשכולות. גני ילדים: התכנית תורחב לאשכולות 1-5. כיתות א' וב' בבתי הספר: התכנית תורחב לכל האשכולות 1-10.
התקציב אינו מועבר למפעיל את מוסד החינוך בשעות הבוקר אלא לרשות המקומית אשר מפעילה את הצהרון באמצעות זכיין (מכרז עצמאי של כל רשות או מכרז באמצעות משכ"ל. כולם מחוייבים למחירי תקרה ולסטדרט בהתאם לחוק). הרשות מחוייבת בהגשת דוחות ביצוע פרטניים וחשופה לבקרה מחמירה וקפדנית.
המעסיק המפעיל את צוות המוסד בבוקר (מוסד החינוך או משרד החינוך) שונה מהמעסיק המפעיל את פעילות הצהרון. מבנה אחד, אך שתי ישויות אחראיות.
זאת ועוד, לאור "באג" במודל תקצוב הצהרונים, הבעלות הראשית המפעילה את הלימודים בשעות הבוקר והאחראית על המבנה החשמל והמים, אינה צפויה להיות משופה כלל! על מפעיל מוסד החינוך בבוקר לספוג את הוצאות החשמל המים הניקיון הבלאי וכל תקורה שהיא של פעילות שעות הצהריים, מבלי שיש לו שיג ושיח ממשי עם מפעילי הצהרון. כאשר הבעלות על המוסד בבוקר הינה עירונית הרשות תספוג את עלויות התפעול ובכך יחסכו לכל הפחות חילוקי דעות בין שני צדדים. אולם כאשר מדובר בבעלות פרטית מלכ"ר או חברה מוכש"ר או פטור, הבעלות תספוג עלויות ללא כל כיסוי וצפוי כי יתעוררו התנגדויות מצד הבעלויות כפי שנוצר גם בעבר במקרים רבים בפרוייקט ציל"ה. ברוב המקרים, לחץ מצד ההורים מביא לפתיחת הצהרונים ולהסכמה שבשתיקה בין כלל הצדדים (ואולי בעקבות הרחבת התכנית יקרה שינוי?)
תקרת תעריף גביה מהורים עומדת על 650 ₪ לעשרה חודשים, וצהרון שיכלול שירותים נוספים התקרה תעמוד על 935 ₪. משרד החינוך יסבסד את פעילות הצהרון בהתאם לאשכול הרשות בסך שנע בין 600 ₪ לחודש באשכולות חלשים ועד 50 ₪ לחודש לאשכולות חזקים.
המחיר נראה לכאורה שווה בקירוב לתעריפי משרד הכלכלה, אולם יש לזכור שבמודל משרד הכלכלה לא היתה קיימת "התערבות" לגבי גובה שכר צוות הצהרון והוא הועסק לרוב בשכר מינמום או מעט יותר מכך, ואילו בתכנית ניצנים מפעיל הצהרון זכאי לשכר בתעריף של 60 ₪ ברוטו לשעה, פנסיה למן היום הראשון והדרכה מקיפה בתשלום. כמוכן ערך המזון שכמעט ולא פוקח, יבוצע בפיקוח הדוק שכן המזון נרכש ישירות ע"י הרשות המקומית ולא המוסד ואף לא הזכיין נוגעים בדבר. מדובר בעלות מזון של כ 15 ₪ לתלמיד ליום. משכך קל להבין כיצד נוצר "הבאג התקציבי" וכיצד תעריף מוכר שהיה מקובל במשרד הכלכלה אינו יכול להכיל כלל הוצאות תפעול ותקורה סבירים. המחיר הכולל נותר, שכר הצוות הוכפל וגם עלות המזון גבוהה יותר.
תעריף צהרון מורחב מתייחס להרחבות הבאות: הארכת שעות הפעילות עד השעה 17:00, תוספת שעת העשרה שבועית, פעילות בימי החופשה, אבטחה, תוספת סייעת והנחות להורים. מסגרות קטנות ממספר הילדים הנורמטיבי יכולות לפנות לוועדת חריגים לאישור מיוחד.