משרד החינוך נקלע למצוקה תזרימית ובחר לדחות תשלומים לשנת 2020.

בצעד חריג ביצע קיזוז מפתיע למוסדות. הקיזוז הזמני בוצע בתקנות בסיס אשר לא קיים ספק לגבי זכאות המוסד. בהתאם להודעת משרד החינוך גב' לבנת גבריאלוב, מנהלת תחום תקצוב בעלויות חינוך "בעקבות אישור חלק מהעברות תקציביות לאחר מועד סגירת מת"מ נאלצנו לדחות חלק מהתשלומים בנושאים שונים. הסכומים שקוזזו יועברו בתשלום חודש ינואר שמשולם ב 1.2.2020.