ביום 15.3.2018 חתם שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים על צו הרחבה בדבר קיצור שבוע העבודה במשק (להלן: הצו) תוקף הצו הינו מיום 1.4.2018.
היקף שבוע העבודה במשק יקוצר בשעה אחת הביצוע יהיה על ידי הפחתת שעת עבודה אחת ביום מוגדר וקבוע אשר ייקבע בהתאם לצרכי העבודה וככל הניתן בהתחשב בעובד.

 לפני הצואחרי
שכר מינימום לשעה28.49 ₪29.12 ₪
שעות בשבוע43 שעות42 שעות
שעות בחודש186 שעות182 שעות
מקסימום שעות נוספות בשבוע15 שעות16 שעות
מקסימום שעות עבודה ביום12 שעות (למקום עבודה הפתוח 5 ימים)12 שעות
עבודה במשמרת לילהשבוע מתוך שלושה שבועותשבוע מתוך שבועיים

> ההוראות לא יחולו על מי שחוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א-1951, אינו חל עליו מכוח הוראות סעיף 30(א) לחוק האמור. כמו: עובדים בתפקידי הנהלה או בתפקידים הדורשים מידה מיוחדת של אמון אישי; וכן עובדים שתנאי עבודתם ונסיבותיה אינם מאפשרים למעסיק כל פיקוח על שעות העבודה והמנוחה שלהם.
> תקן שעות העבודה שבועי/חודשי בתלוש השכר יעודכן בהתאם לשינוי וכתוצאה מכך יחול שינוי (הגדלה) בערך שעה לכל העובדים המושפעים מהשינוי.
> זכויות צבורות של עובדים (כגון חופשה ומחלה) במקומות עבודה בהם שיטת החישוב נעשית על בסיס "שעות עבודה", יותאמו לשיעור הצמצום בשעות עבודה כאמור בצו. היחס הוא 42/43.
> אורך שבוע עבודה לעובד בעבודת לילה לא יעלה על 58 שעות.