מכרתם נכס בעסק? שימו לב, רווח הון לפניכם! וקיימת חובת דווח מידית

רווח הון הוא רווח ממכירת נכס הוני- רכב, ריהוט וכן הלאה, שאינם זכות במקרקעין ואינם מלאי שוטף.
יש לדווח על מכירת נכס תוך 30 יום מיום המכירה! ולכן חשוב לעדכן אותנו בסמיכות למועד המכירה.
רווח הון הוא ההפרש בין התמורה המתקבלת לסכום רכישת הנכס. לסכום הרכישה יש להוסיף עלויות השבחת הנכס ולנכות הוצאות פחת. ההבחנה בין רווח הון להכנסה פירותית משמעותית הן לעניין מס הכנסה – שעור מס שונה וכללי קיזוז הפסדים שונים, והן לעניין ביטוח לאומי.

מיסוי רווח הון – השוואה להכנסה פירותית

 רווח הוןהכנסה פירותיתהערה רווח הון
שעורי המס25%מס שולילמעט חריגים שעיקרן פעולות והכנסות של בעל מניות מהותי (מכירת מניות) - המס יעמוד על 30%.
קיזוז הפסדים כנגד הכנסה הוניתכנגד כל מקורהפסד שוטף מני"ע ניתן לקיזוז גם כנגד ריבית ודיבידנד ששיעור המס עליהם עד 25%.
ביטוח לאומיאיןשולי (5.97% /17.83%)

הערה: בחברות בכל מקרה המיסוי הינו מס חברות (24% ב 2017 ) וללא ביטוח לאומי.

כללי ההבחנה 

בפסיקה נקבעו אמות מידה כלליות להבחין בין הכנסה פירותית להונית אך תמיד יש לבחון את הנסיבות הספציפיות של העסקה:

טיב הנכס ואופיו- מכירה של נכס שהוא רכוש קבוע תהיה מכירה הונית. כמובן הדבר תלוי בסוג העסק ובאופי השימוש בנכס. שכן מכירת שולחן ע"י משרד עו"ד תחשב כמכירה הונית, ואילו מכירה כזו ע"י חנות רהיטים תחשב להכנסה פירותית.
> תדירות העסקאות והפעולות- מחזוריות של עסקאות מלמדת על קיום מנגנון של עסק. גם קיומה של פעילות מאורגנת יכול ללמד על עסק.
> משך ההחזקה- החזקה ארוכה עשויה להצביע על עסקה הונית.
> היקף העסקה- רכישה חד פעמית בסכום משמעותי יכולה ללמד על עסקה הונית.
> מקורות מימון- הון זר עלול להעיד על סממן עסקי.
> מקצועיות ובקיאות- מלמדים על עסק. לאו דווקא מומחיות של ממש אלא הבנה וידע בשוק.
> פעולות הבשלה והשבחה- פעולות להשביח ולהעלות את ערך הנכס הן סממן עסקי.
> מבחן הסיכון הכלכלי- נטילת סיכון כלכלי עשויה ללמד על פעילות עסקית.