בהתאם לחוות דעת משפטיות, עודכנה מדיניות רשם העמותות וההקדשות, והחל מיום 1.1.17 לא ניתן להגיש בקשות לרישום עמותות/חל"צ בניה,
וככל שיוגשו בקשות כאמור הן יסורבו בנימוק שמדובר בפעילות שעיקרה עסקית. באפשרות המבקשים להתאגד בדרכים אחרות המעוגנות בדין.