בפתיחת עסק חדש או בשינוי מבנה מכל סוג השאלה הראשונה הינה אופן ההתאגדות. אופני ההתאגדות הינם: חברה, עצמאי או שותפות.
ההחלטה על פתיחת תיק חברה או עצמאי תהיה מושפעת ראשית משיקולים מסחריים ומהותיים כמו: מי יהיו הבעלים, מספר השותפים, האם מתוכנן אקזיט, מיתוג העסק, קהל היעד, בירוקרטיה, שיקולי מס, האם צפויה פעילות שוטפת עם מנגנון ניהולי או השקעה בנכס מניב שמיועד למכירה, למימוש או להשכרה.

סטטטורי וניהול כספים
חברה הינה תאגיד משפטי נפרד – חברה הינה בערבון מוגבל (רק במעשים פליליים ירימו מסך וייחסו את המעשה לבעלי המניות). חברה נרשמת ברשם החברות וכפופה לחוק החברות. מדווחת ומשלמת אגרה לרשם. חייבת בהנח”ש כפולה, בדוח כספי ובמינוי רו”ח (ומשכך עלויות ניהול כספים גבוהות יותר אך מחייבות סדר וארגון)
לעומת זאת, עצמאי – פותח תיק אישי על שמו, האחריות הינה על בעל העסק, פתיחת תיק ברשויות המס בלבד. עד למחזור מסוים אינו חייב בהנח”ש כפולה לפי סוג העיסוק ובמינוי רו”ח (ומשכך עלויות ניהול כספים נמוכות יותר ובירוקרטיה פחותה)

שיקולי מיסוי
מיסוי הכנסה שוטפת

חברה או עצמאי

הכנסה מעסק כהגדרתה בפקודת מס הכנסה הינה הכנסה הנובעת מפעילות אקטיבית לצורך ייצור ההכנסה.
שיעור מיסוי הכנסה מעסק בפרספקטיבה של שנים הינה לרוב כמעט זהה. ההבדל העיקרי הינו מועד המיסוי.

משמעות שיטת המיסוי הדו שלבית בחברה מאפשרת לדחות את המס (ואם יש הפסדים – לקזז). מועד מיסוי השלב השני הינו רק במועד משיכת הכספים בפועל מהחברה לבעל המניות. כל השקעה ברכוש או בחברה נוספת נעשית לפני מיסוי השלב השני ולכן הכסף הפנוי להשקעה גבוה יותר.

משמעות מיסוי חד שלבי בעצמאי הינה שכל הכספים ממוסים בשנה השוטפת, כל השקעה או רכישה נעשית מכספים ששולם עליהם מלא המס וסכום הכסף הפנוי להשקעה נמוך יותר.

מיסוי הכנסות מיוחדות/הוניות
ישנם מקרים בהם קיימת עדיפות מהותית לביצוע עסקה בעצמאי ולא בחברה
שיעור המס על רווח הון: בחברה מס מלא בעצמאי 25%
שיעור המס על השכרת דירות למגורים: בחברה מס מלא בעצמאי 10% (15% על השכרה למגורים בחו”ל)
שיעור המס על הכנסות מריבית : בחברה מס מלא בעצמאי 15%-25% (תלוי אם ההלוואה צמודה)
שיעור המס על דיבידנד: זהה בין חברה לעצמאי – 30% (דיבידנד בין חברות פטור)