שינויים במדיניות הרשם לעניין ניהול תקין- להערות הציבור (1) (2)

לקוחות קבוצת מישור נהנים מגישה. 
מחוברים למישור, תמיד מעודכנים.