להלן השינויים שבוצעו במבחני התמיכות לקראת שנת 2019

משרד הרווחה – בחודש ספטמבר 2018 פורסמו שינויים בתבחיני תמיכה של משרד הרווחה בגין אחזקת תלמידי פנימיות כטיוטה להערות הציבור. טרם פורסמו תבחינים סופיים ומועדי הגשה. יש לעקוב אחר הפרסומים.
מוסדות תורניים – תיקון למבחני תמיכה של משרד החינוך עדכון ערכי הנקודות למוסדות השונים.
משרד החינוך – מבחנים חדשים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור העוסקים בהדרכת תלמידים וסגלי הוראה בנושא השואה לצד מערכת החינוך
המשרד לשוויון חברתי – מבחנים חדשים לחלוקת כספי תמיכות למוסדות ציבור הפועלים להנצחת זיכרון השואה
משרד התרבות והספורט – מבחנים חדשים לחלוקת כספי תמיכות של במוסדות תרבות העוסקים בהוראת האמנויות.
לרשימה המלאה – ראה אתר משרד המשפטים בקישור>>>

מועדי ההגשה

שימו לב לבחון את מועד ההגשה הספציפי לבקשת התמיכה ולעקוב אחר הפרסומים באתר המשרד התומך או באתר משרד המשפטים.
להלן חלק מרשימת התמיכות ומועדי הגשה:

תמיכה ממשרד החינוך, לרבות אגף מוסדות תורניים                    30/11/2018
תמיכה ממשרד הרווחה – אחזקת תלמידים בפנימיות                  31/12/2018
תמיכה ממשרד הרווחה – אחר                                                     02/12/2018

דגשים בעת הגשת בקשות לשנת 2019 

שנאת ההפסד קיימת אצל כל אחד מאתנו. בואו נמנע קיזוז כספי! הבטחתם? קיימו ובצעו את חלקכם

 הבטחתם? תקיימו! אל תבצעו מכספי התמיכה פעילויות נוספות. בתחשיב שימוש בכספי התמיכה יילקחו בחשבון רק הוצאות עבור הפעילות הנתמכת. פעמים קיימת פעילות מעורבת אשר קיים קושי לבצע רישום נפרד בספרי החשבונות. למשל: פעילות משותפת לתלמידים נתמכים ולקבוצת תלמידים שאינם נתמכים, האבחנה תבוא לידי ביטוי בדוחות מקורות ושימושים ובדוח הביצוע ע"פ מפתח העמסה מפורט ועקבי.

 בצעו את חלקכם…לא תינתן תמיכה למוסד בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת. חשוב לוודא מהו השיעור הספציפי הנדרש לכל תמיכה. שיעור זה למשל: תמיכות משרד החינוך המחלקה לישיבות נדרש 10%, רווחה פנימיות נדרש 15% וכן הלאה.

 האחוז העצמי מחושב מסך הפעילות ולא מסך התמיכה (10% שווה 11.11% מהתמיכה וכן הלאה)

 מימון עצמי זהו כסף מתרומות, השתתפות הורים, הכנסות שכירות וכל מקור כספי שאינו תמיכה/ תקצוב ממשרדי ממשלה/ רשויות מקומיות.

 מימון עצמי לא יעשה בשווה כסף ולא ממקור של הלוואות או גרעון.

 בלי "התחכמות" – מימון עצמי חייב להיות במזומן. שקים שניתנו בתאריך ערך לשנה זו נחשבים כמזומן גם אם טרם נפרעו. שקים עתידיים לא נחשבים לביצוע במזומן.

 הבדיקה הינה בדיקה שנתית ולא חודשית.

 מומלץ לקיים הפרדה במאזן הבוחן ובדוחות הכספיים בין הוצאות לפעילות נתמכת ובין הוצאות לפעילות שאינה נתמכת. לרוב – נותן התמיכה גם דורש זאת מפורשות ובכל מקרה הרישום הנפרד מאפשר בקלות רבה יותר לערוך דוחות ביצוע.

 תבקשו בעין יפה. בקשת תמיכה במערכת מרכב"ה בסכום נמוך מסכום הזכאות, תקטין לכם את אפשרות מימוש התמיכה. אל תהססו לרשום סכומי בקשה גבוהים מהצפי בפועל. חשוב לא להפריז, שכן בביקורת עומק תדרשו מן הסתם לנמק את הפער בין תכנון לבין ביצוע.

דגשים לבקשת תמיכה תמיכה משרד הרווחה – פנימיות

⇐ אחזקת תלמידים בפנימיות – נדרשת התאמה בין העובדים ששכרם הועמס בדוחות הביצוע לבין העובדים אשר דווחו כעובדי פנימייה. מומלץ לוודא התאמה, כבר בעת הגשת הבקשה, בדוח מקורות ושימושים, בדוח תקציב מול ביצוע 2018 ובתקציב 2019.

⇐ מוסד המגיש בקשת תמיכה לרווחה, יבדוק כי דוחות הביצוע כוללים מספר תלמידים עדכני וכי תעריף התמיכה עדכני.

דגשים לבקשת תמיכה מאגף מוסדות תורניים

⇐ השימוש רחב. אין חובה להשתמש בתמיכה דווקא למלגות לאברכים. הוצאות להפעלת כולל אברכים מהוות הוצאות לעניין מימוש התמיכה כגון: חשמל, אחזקה וכו'. חוזר מנכ"ל סעיף ו מתייחס לסוגיה. עם זאת, בפרקטיקה המבקרים השונים דורשים הוכחת תשלומי תמיכות ולכן המלצתנו הינה לנצל את מלוא הסכום בסעיף מלגות.

⇐ בביקורת עומק מבוצעת השוואה בין האברכים המדווחים, מקבלי המילגות והנוכחים בביקורות שטח. פערים בין הרשימות ובעיקר אי מתן מלגה לאברך מדווח שלא נכח בביקורת שטח דורשים את הסבר העמותה. אברך המעוניין לתרום את מילגתו, מומלץ להפריד ל 2 פעולות – האברך יקבל את המילגה ובמקביל יתרום כנגד קבלה.