1. הצעה לשינוי מדרגות מס הכנסה :
> שינוי שיעור מס החברות – בשנת 2017 לשיעור של 24%, ובשנת 2018 ל-23% (כיום 25%).
> שינוי שיעורי מס במישור הפרטי – הפחתת שיעור המס במדרגות ההכנסה הנמוכות והעלאת שיעורי המס במדרגות הגבוהות.
המשמעות היא כמדרגת הכנסה מעל כ 172 אלפי ש"ח לשנה (ממוצע של 14.35 אלפי ₪ לחודש) משיכת הכנסות מחברה תהיה כדאית לעומת משיכת הכנסות כעצמאי.

2. הצעה ל"סגירת" תכנוני מס במישור חברה- בעלים: 
> חברת ארנק – משמעותה שהכנסתה נובעת מפעילותו של הבעלים כמנהל בחברה אחרת ומשיכת הרווחים/דמי הניהול בחשבונית ולא כשכר. תבוצע הצפת חברות ארנק ובעקבותיה חיוב מס אישי. כלומר: ההכנסה תחשב להכנסה מיגיעה אישית (מיסוי בדרוג שולי, הגבלת קיזוז הוצאות מהכנסות בשכר וכו') ולא יתאפשר לראות בהכנסות אלו הכנסת החברה (המאפשרת מיסוי חברות נמוך יותר, דחיית המס הנובע ממשיכה פרטית, קיזוז הפסדים וכיוצ').
> משיכת בעלים מתמשכת – בעלי מניות רבים מבצעים משיכות בחברה, כאשר החזר המשיכה מבוצע במרחק של שנים רבות. באותם השנים לא מדווח על משיכת דיבידנד או שכר, אירוע המס נדחה. הצעת החוק מבקשת לקבוע באופן מוחלט כי הלוואת בעלים שלא הוחזרה לחברה עד שלושה חודשים לפני תום שנת המס, תחשב כמשכורת או דיבידנד ותמוסה. במקרה שיש רווח בחברה – דיבידנד, כשיש הפסד – כשכר. מדניות זו מיושמת כבר כיום ע"י פקידי מס הכנסה, ובכל מקרה נדרש להוכיח שלא מדובר במשיכת בעלים אלא בהלוואה המתוכננת להיות מושבת לחברה. ככל שהלוואת הבעלים מוחזרת לפני דרישת מס הכנסה וקביעת השומה, יכולת ההוכחה כי לא מדובר במשיכה, פשוטה יותר.

3. הצעה עדכוני מיסוי מקרקעין פרטיים
מסלול 20% מס שבח על דירת מגורים מזכה – בדומה למסלול מקוצר של שכירות 10%, מוצע לאפשר למוכר דירת מגורים לבחור בין מיסוי רגיל (מיסוי על שבח הנכס בשיעור 25% – בהתאם לערך מכירה בניכוי ערך עלות, בתוספת פחת הנכס) לבין תשלום מס סופי בגובה 20% מהתמורה, ללא ניכויים, קיזוזים או זיכויים, (כרגע שעור מס גבוה, אך יתכן שיופחת בחוק הסופי).
> מס מיוחד על ריבוי דירות – מס של 1% משווי הדירה השלישית ואילך, ובלבד שסכום המס לא יעלה על 1,500 ש"ח לחודש. בעל הדירות יהיה רשאי לבחור אילו מהדירות שבבעלותו ייחשבו כדירה השלישית ומעלה. יצוין, כי בעלות כוללת מי שחלקו בדירה עולה על 33%.
> חיוב במע"מ של מכירת מקרקעין בין פרטיים