האם נערכנו לביקורת תמ"ת בדבר עמידה בדיני עבודה?

> האם תשלומי הפנסיה מועברים במלואם ולכל העובדים? האם נערכתם להעברת כספי הפנסיה בהעברות בנקאיות בלבד ולא בשקים? האם בדקתם כי כל העובדים החדשים שויכו לקופות הפנסיה? בעובד פחות מ 3 חדשים במקרה וזכאי יהיה לקבל פנסיה רטרו, חשוב להפריש כבר כעת על מנת שלא יתחייב במס בשנת 2018.
> האם שולמה הבראה?
> האם מועבר לעובד תלוש שכר מדי חודש?
> הם ישנו תיעוד של ימי חופשה ומחלה בתלוש השכר צבירה (וניצול!) וכן בספר מעקב חופש ומחלה בתוכנה או בספר כרוך? אם לא קיים תיעוד – זה הזמן לבחון האמנם מדובר אכן במשרה שלא חל עליה שעות עבודה ומנוחה והעובד הוחתם על כך.
> האם כל העובדים קבלו הודעה לעובד?
> האם הודעה עדכנית מאפריל 2018 בדבר שכר מינימום תלויה במקום התכנסות העובדים?
> האם מקפידים לא לחרוג ממספר השעות הנוספות אשר מותר להעסיק בהם עובדים (עד 12 שעות לשבוע) והאם משולם על כך כדין? האם מקפידים על מנוחה שבועית של 36 שעות ומרווח של 8 שעות בין ימי העבודה?

בחינת מס בגין שכר
> במעבר בין חודשים יש לחשוש בד"כ רק להפרשת ביטוח לאומי, אולם במעבר בין שנים נסגרת שנת מס. פתיחת שנה לאחור ניתנת בבקשה מיוחדת ומנומקת ע"י העובד.
> עובדים ששכרם משולם בנטו, יש לבחון האם חל שינוי בזיכויי מס הכנסה של העובד במהלך השנה: הולדת ילד, קבלת תואר אקדמאי, זיכוי בגין תרומות לפי סעיף 46 וכדומה, אם חל שינוי – מומלץ להסדיר קבלת הזיכוי באמצעות התלוש בחודש דצמבר.
> שכר עד 178,321 ₪ פטור ממס שכר, זה הזמן לבדוק שינוי לקראת השנה החדשה ובחינה השנה שחלפה.
> הטבות אישיות לעובד שניתנו במהלך שנת המס יש לזקוף באותה שנה. כגון: טיול ונופש לעובדים, כיבוד, שימוש בטלפון נייד, העמדת רכב לרשות העובד וכדומה. אי זקיפת שווי עלולה לעלות לעמותה ב-90% מס וזקיפה בשנה הבאה עלולה להעמיס עלות מס ביתר על העובד. בזקיפת רכב – יש לבדוק שווי שימוש מעודכן לשנת 2018.