גני ילדים בחינוך הרגיל, מתוקצבים גם הם עבור סיוע ושילוב לתלמידים מתקשים במסגרת תקצוב שעות שילוב. התקציב מורכב משני סעיפים.
1. שעות שילוב סטטיסטיות– לגנים תחת צו לימוד חובה: שעות שמוקצות לכל גן, ללא צורך בבקשה מיוחדת

נוסחת השילוב:

מספר התלמידים בגן × 5.4% × 1.85 ש"ש = מספר השעות הסטטיסטיות

2. שעות שילוב דיפרנציאליות –לתלמידים ספציפיים עם לקויות ששכיחותם נמוכה, מוקצות 2.7 ש"ש לתלמיד.