המוסדות המבוקרים התבקשו לפרט שעות תל"ן בגינם מבוצעת גביית כספי הורים. המידע של המבקר מטעם משרד החינוך בגין גביה מהורים ללמד על ידו מתוך ספרי החשבונות של המוסד, מכתבי גביה להורים ומאישור הפיקוח במערכת של משרד החינוך.
שעות אשר מומנו מכספי הורים צורפו לשעות המתוקצבות למוסד וחושבו כ"סל שעות מתוקצב". ככל שמספר השעות המבוצעות בפועל היה נמוך מסל השעות המתוקצב, בוצע קיזוז כדלהלן: קיזוז אחד – הפחתת תקציב השעות שלא בוצעו. קיזוז שני – בחינה מחודשת האם כלל המורים נכללו במצבת המוסד והאם יש צורך להפחית פרופיל.
תוצאות הביקורות בגל הנוכחי מתייחסות לשנים קודמות. המבקרים אפשרו פער אי ביצוע של 10% כמקובל בעבר. להזכירכם – בהתאם למכתבו של מנהל אגף רישוי ובקרה החל משנה נוכחית פער אי ניצול מאושר עד 6% לכל היותר.
למוסד ניתנה הזכות לבחור בדרך של החזר כספי להורים בגין שעות תל"ן שלא בוצעו, או לחילופין הוכחה כי בוצעה גביית הורים נמוכה יותר. לאור העובדה כי תעריף שעת תל"ן הינו קבוע ע"י משרד החינוך ואינו משקף בהכרח פרופיל עלות ממוצעת למוסד, המלצתנו ברוב המקרים: לבצע החזר גביה להורים. בהיבט המעשי משפטי – המוסד חשוף בכל מקרה לתביעת הורה להשבת כספים בגין שעות תל"ן שלא בוצעו ונמצא כי המוסד עלול ללקות בכפל. בהיבט הכלכלי – חשוב לבצע בדיקה ערך קיזוז השעות (ערך שעה ניתן לראות במית"ר) ולבחון האם גבוה או נמוך מערך הגביה מהורים