החודש בוצע עדכון לשעות תמריץ וטיפוח.
בתקציב החודש הועברה מקדמה בחישוב אומדני על בסיס שנה קודמת.
השעות המופיעות בתקנ"ט של המוסד אינן כוללות את מלוא השעות הצפויות להיות מתוקצבות, אלא את שעות תמריץ הכיתות הגדולות בלבד. השלמת התחשיב כולל שעות הטיפוח, צפויה להסתיים לקראת החודש הבא. התקציב והמקדמה אושרו גם למוסדות הפטור.
זה המקום להודות לסגן שר החינוך וצוות לשכתו ולח"כ גפני, שפעלו לעדכון והעברת התקציב לנושא, כפי שהוסכם בהסכם הקואליציוני.

הרחבה

שעות תימרוץ: כיתות המונות מעל 20 תלמידים, מתוקצבות החל מ 0.2 ש"ש לתלמיד ועד 1.2 ש"ש לתלמיד, מקסימום שעות תימרוץ לכיתה בת 40 תלמידים: 8.6 שעות שבועיות

שעות טיפוח: שעות שמוקצות מסל שעות טיפוח בהתאם למדד הסוציואקונומי של המוסד.