תשע"ז: דוחות ביצוע עד לתאריך 26/11/2017 . ערר בטופס המיועד עד לתאריך 26/11/2017.
תשע"ח: נדרש להגיש בקשה באופן מקוון עד לתאריך 19/11/2017

• אלו שני מסלולים קיימים?

במסלול הראשון – התקציב מיועד לבתי ספר על יסודיים עבור לימודים לבגרות בנושאי יהדות, דרך התקציב ע"י תוספת קבועה לש"ש לתלמיד. במסלול ראשון יתוקצבו מוסדות המגישים לבגרות מלאה, בפיקוח ממ"ד או חרדי.
סכום התקציב ידוע מראש – התקצוב מיועד עבור בגרות במדעי היהדות בהיקף של 4 יחידות לימוד נוספות.
מדובר בסופו של דבר בשיפוי – שכן מוסדות אלו מחויבים ביחידות לימוד נוספות מעבר לנדרש בחינוך הממלכתי. היקף

במסלול השנייתרת התקציב שתיוותר בתקנה לאחר ההקצאה למסלול הראשון תוקצה לבתי ספר כיתות ז-יב' אשר יתוקצבו בהתאם לבקשה שיגישו ולעמידתם בתבחינים. תנאים:

> המוסד מתוקצב בתקציב ממשרד החינוך בשנת הלימודים שלגביה התבקש תקצוב.
> המוסד אינו מקבל תקציב בעבור הפעילות המדווחת בדרך אחרת מתקציב המדינה. מדובר בפעילות תוספתית שאינה נכללת בתקן השעות הבסיסי למוסד. כמובן שיש לדווח את השעות במצבת ולבדוק שהן מעל השעות הנדרשות לפי התקצוב.
> התקצוב לא יעלה על עלות ביצוע הפעילות בפועל לכל סעיף תקציב בפני עצמו. יהיה צורך להגיש בהמשך דוחות ביצוע או שתבוצע בקרה.
> הלימודים שבעבורם מתבקש התקצוב, אינם חלק מתכנית לימודים מינימלית הנדרשת למקצועות היהדות.

שימו לב: תכנית מינימלי נדרשת עומדת על 6 ש"ש בפיקוח חרדי ואחר, ו-2-3 ש"ש בפיקוח רשמי.
שעות מעבר למינימום – יכולות להחשב לתגבור לימודי יהדות.
בדוחות הבקשה יש להכליל את מלוא שעות לימודי היהדות ולא רק את השעות העודפות.

• מהו מדרג הניקוד?

מינימום נדרש על מנת להכנס תחת התקנה, ומקסימום נדרש על מנת לקבל ניקוד מלא. שימו לב להנחיות המפורטות. מוסדות רבים נפסלו לשנת תשע"ז. תשומת לב וערנות תמנע מכם להפסל. להלן טבלת סיכום:

דיווח נדרש לניקוד מקסימלידרישה לניקוד מקסמליניקוד מקסימלידרישת מינימוםניקוד מינימלי
1. תוספת שעות לימוד מעבר לחובה16 ש"ש722 ש"ש בממלכתי
6 ש"ש באחר
9 בממלכתי
27 באחר
2. לימודים בימי החופשה בנושאי יהדות18 ימים (1)203 ימי לימוד בממוצע לכל הכיתות (ממלכתי)
6 ימי לימוד באחר
3 בממלכתי
7 באחר
3א. אחזקת ספרי תורה ויהדות6 ספר בממוצע לתלמיד + ספר תורה (2)8ספר תורה +
2 ספרים בממוצע לתלמיד ממלכתי
6 ספרים בממוצע באחר
4 בממלכתי
8 באחר
3ב. לחילופין
אירועים וכנסים וספרי יהדות
3 ספר בממוצע לתלמיד + 30 ימי פעילות (3)56 פעילויות+
2 ספרים בממוצע לתלמיד ממלכתי
3 ספרים בממוצע באחר
3 בממלכתי
4 באחר
סיכום100

(1) בכל אחד מהימים לפחות 6 שעות לימוד ביהדות.
(2) ספר התורה יבוטח ויתוחזק ע"י ביה"ס ובמימונו. יש לכלול מפורשות בפוליסת הביטוח.
(3) אירועים וכנסים בנושאי מדעי היהדות הינם פעילויות שיתקיימו בנוסף לשעות או לימים בהם לא מתקיימים לימודים. משך כל פעילות שעתיים לפחות.

קישור לתבחינים >>>

• האם ידוע מה התקציב הצפוי להתקבל והאם צפוי כי הפעילות מאוזנת? התשובה: לא!

הסכום למוסד במסלול השני, לא ידוע מראש!! והוא תלוי ב-3 פרמטרים:

1. סכום התקציב שיוקצה לתקנה בשני המסלולים.
2. הסכום שיפחת מהתקנה בעקבות תקציב למסלול הראשון המיועד רק למוסדות המכינים לבגרות ביהדות.
3. מספר בתי הספר שיגישו בקשה ויעמדו בתבחינים.

המשמעות: לא ניתן לבצע תכנון תקציבי בטוח וידוע. וביצוע תוספת פעילות בהסתמך על תוספת תקציב עלולה לגרום לחסר תקציבי. ככל שקיימת פעילות או נדרשת השלמת עלות נוספת חלקית, אכן מומלץ להגיש בקשה לתוספת תקצוב תגבור לימודי יהדות. להלן תחשיב אומדן כלכלי לתכנית בהיקף מלא – הנתונים מתייחסים לשנת לימודים לכיתה בת 30 תלמידים:

דיווח נדרש לניקוד מקסימליניקוד מלאחישוב עלות להיקף מלאעלות שנתית
שעות הוראה: 16 ש"ש לימודי יהדות מעבר לתכנית הבסיס.ש"ש 16* 4000 ₪ שנתי (ממוצע ערך שעה)64,000 ש"ח
לימוד בימי החופש18 יום * 6 שעות לכיתה18 יום * 6 שעות * 70 ₪ עלות שעה בודדת7,560 ש"ח
אחזקת ספרים/כנסים ואירועים6 ספרים בממוצע לתלמיד/קיום פעילויותלפי מודל - תעריף תשע"ז1,037 ש"ח
סה"כ עלות לכיתה72,597 ש"ח
ממוצע עלות חודשית לתלמיד בכיתה בת 30 תלמידים202 ש"ח

לשם השוואה: בשנת תשע"ז תקציב לתלמיד חודשי (בפריסה ל 12 חודש) 36 ₪ בלבד!